Rijker visiteren, voor meer impact

Rijker visiteren, voor meer impact

SVWN heeft in het voorjaar van 2021 het initiatief genomen tot het visitatie-experiment ‘Rijker visiteren, voor meer impact’. In het visitatie-experiment gaan we met elkaar op zoek naar andere manieren van visiteren, in proces, methoden, aanpakken en werkwijzen. Veel ruimte om het anders te doen, met de bestaande hoofdlijnen en perspectieven van visitatie als kader.

Het doel van het experiment is dat het gebruik, de benutting en (daarmee) de doorwerking van visitatie bijzondere aandacht en vernieuwing behoeft. Uit de visitatiepraktijk komen bijvoorbeeld geluiden (van visitatoren en uit tevredenheidsenquêtes onder corporaties) dat een visitatierapport na afronding van visitatie geen levend document meer is. Daarmee wordt weinig recht gedaan aan onder meer de verbeterpunten die belanghebbenden hebben aangedragen.

De opbrengst en impact van visitatie kan beter, ook door de wijze van visiteren: rijker visiteren!

De volgende visitatie-experimenten hebben plaatsgevonden:

Naam experiment Corporatie Visiterend bureau
Ja tenzij: geen vinklijstjes maar doen wat nodig is Domijn Wonen Pentascope
De bedoeling voorop! - Visitatie, maar dan anders Mercatus Pentascope
Gefocust visiteren - met netwerkgesprekken over de echte praktijk Wocom Pentascope
Een rijkere visitatierapptage voor meer impact Vestia Raeflex
Rijke visitatie De Sleutels De Sleutels Raeflex
Goud leven; met elkaar bouwen aan brede welvaart in Noord- en Oost-Groningen Acantus Raeflex
Bijdragen aan goed samenleven Portaal Pentascope

Documenten

▶ Startnotitie Visitatie-experiment ‘Rijker visiteren (voor meer impact)
▶ Verslag inspiratiebijeenkomst en infographic
▶ Handreiking experimentvoorstel
▶ minimale vereisten eigentijdse visitatie


Laatste Experimenten

3. Metavisitatie

01-01-1970 tot 01-01-1970

Zoals ook het toezicht van de Aw zich ontwikkelt tot selectief en risicogericht toezicht, zou dat mogelijk ook voor visitatie kunnen gelden, met een ‘meta-visitatie’ voor corporaties die:

  • aantoonbaar hun maatschappelijke gover...
Bekijken

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen