1. Huurdersbetrokkenheid

EXPERIMENTEN
18-07-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhanden dat kan bijdragen aan de gewenste ontwikkeling en waarde kan hebben voor huurdersparticipatie en - organisaties.

Daarbij hecht SVWN er eveneens aan het ‘echte huurdersgeluid’ te laten klinken, niet uitsluitend via de ‘vertegenwoordigende weg’ van huurdersorganisaties. Ook – en misschien wel juist – directbelanghebbende huurders en hun ‘leefwereldgeluid’ kunnen bijdragen aan de vernieuwing en versterking van huurdersbetrokkenheid. Deze route behoeft nadere verkenning en stimulering.

Visitatiemethodiek 7 zet al meer in én laat ruimte, met een beetje maatwerk, om het echte huurdersgeluid te laten klinken en huurdersbetrokkenheid te versterken. Maar er is meer mogelijk om de betrokkenheid van huurders bij hun wonen en (samen)leven, bij het beleid en handelen van de corporatie en in het lokale netwerk én in visitatie te versterken en vernieuwen. Visitatie-experimenten kunnen deze ontwikkeling stimuleren!


Laatste Experimenten

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen