Methodiek

Methodiek

Visitaties worden uitgevoerd volgens een methodiek die voor alle corporaties gelijk is. Dat garandeert een gestructureerde en eenduidige aanpak. Het maatschappelijke belang staat daarbij centraal. De prestaties van een corporatie worden ook door gemeente en huurders beoordeeld. Zo zijn prestaties goed op waarde te schatten.

In de methodiek is van alles vastgelegd: hoe een visitatiecommissie tot stand komt, het proces dat wordt gevolgd, wat precies beoordeeld moet worden en hoe dat moet gebeuren. En elk beoordelingscriterium is nauwkeurig beschreven. Begin 2019 is de methodiek vernieuwd. Zorg dat u precies weet waar u aan toe bent. Lees de volledige handleiding. 

▶ Handleiding Methodiek maatschappelijke visitatie woningcorporaties 6.0 

Waarin verschilt methodiek 6.0 van de vorige methodiek?

Er zijn geen doublures meer met het toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Zo zijn onderwerpen die Aw al toetst uit de visitatie geschrapt en maken de visitatiecommissies nu gebruik van de conclusies van Aw en WSW. Dat scheelt. Daarnaast sluiten visitaties meer aan bij lokale cycli. Zo vormen prestatieafspraken die een corporatie met gemeente en huurders maakt, de basis voor de beoordeling. De lokale context wordt zo direct zichtbaar en herkenbaar voor alle belanghebbenden.

De prestaties die worden beoordeeld

De beoordeling vindt plaats in het licht van de prestatieafspraken zoals die zijn vastgesteld in het lokale overleg met de lokale overheid en huurdersorganisaties en aangevuld met die van de regionale en/of nationale overheid, convenanten met zorg- en welzijnsinstellingen, brancheorganisaties, politie en andere samenwerkingsverbanden waar de corporatie in participeert. De afspraken kunnen per gemeente verschillen.

Eventueel worden de prestatiegebieden aangevuld met de prestaties die de bestuurder aangeeft in de position paper en/of de rijksprioriteiten volkshuisvesting. De vier rijksprioriteiten voor de periode 2016 t/m 2019 zijn:

 • Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep,
 • Realisatie van een energiezuinige woningvoorraad,
 • Huisvesting van urgente doelgroepen,
 • Wonen met zorg en ouderenhuisvesting

Prestaties worden bekeken vanuit verschillende perspectieven

 • Opgaven en ambities
  Wat wordt er op het gebied van wonen van de corporatie gevraagd en welke ambities heeft ze?
 • Beleving van belanghebbenden
  Wat zijn de wensen en ervaringen van gemeente en huurders, hoe worden zij door de corporatie betrokken?
 • Vermogen
  Doet de corporatie de goede dingen met haar vermogen, hoe zet ze haar vermogen in voor de gevraagde maatschappelijke prestaties?
 • Governance
  Hoe organiseert de corporatie haar werk, hoe houdt de raad van commissarissen toezicht op de maatschappelijke prestaties en hoe betrekt de corporatie de huurders, gemeente en andere belanghebbenden?

Ontwikkeling door de jaren

 • 1 januari 2019: Invoering methodiek 6.0
 • April 2018: Start experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’
 • April 2017: Start experiment ‘vernieuwing maatschappelijk gesprek’
 • 1 juli 2015: De nieuwe Woningwet verplicht tot visitatie
 • 1 april 2014: Invoering methodiek 5.0
 • 1 oktober 2011: Aangepaste methodiek voor kleine corporaties
 • 1 januari 2011: Invoering methodiek 4.0
 • 1 september 2010: Aangepaste methodiek voor kleine corporaties
 • 25 februari 2008: Invoering methodiek 3.0
Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Wat er nieuw is

SVWN verbetert deze methodiek continu. Bekijk wat er afgelopen periode is veranderd.

Nieuw in de methodiek >>

Van wie is de visitatiemethodiek?

SVWN beheert én ontwikkelt een visitatie methodiek. De visitatiebureaus passen de methodiek vervolgens toe in praktijk.

De positie van SVWN >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen