Accreditatie

Accreditatie

SVWN kan belangstellende bureaus accrediteren zodat zij visitaties van woningcorporaties kunnen uitvoeren. Op dit moment zijn er vijf bureaus geaccrediteerd. Een zesde is van harte welkom.

Criteria

Onafhankelijkheid en hoge kwaliteit, dat moet een bureau garanderen. SVWN heeft diverse criteria opgesteld waarmee het bureau dat aantoont. Hieruit moet bijvoorbeeld blijken dat het bureau geen persoonlijke of zakelijke belangen heeft bij de uitkomst van een visitatie. Ook moet het bureau werken met ervaren en deskundige mensen, volgens solide processen. De leidraad voor de samenstelling van een onafhankelijke visitatiecommissie en alle geldende criteria zijn beschreven in het beoordelingskader accreditatie.

Procedure

  • Het bureau stuurt een schriftelijk verzoek aan de directeur-bestuurder van SVWN.
  • Binnen 10 dagen ontvangt het bureau een bevestiging van het verzoek, samen met een factuur voor de initiële accreditatievergoeding.
  • Is de factuur voldaan, dan geeft SVWN de Accreditatiecommissie opdracht te toetsen of het bureau aan de criteria voldoet.
  • De Accreditatiecommissie bestudeert de juridische structuur, lijst van klanten, audits, cv’s van visitatoren, kwaliteitssysteem, etc. Daarnaast bezoekt ze het bureau en kan ze derden vragen naar hun ervaringen. De commissie legt haar bevindingen vast in een rapport en adviseert het bestuur van SVWN.
  • De directeur-bestuurder neemt een besluit en informeert het bureau daarover. Dat is meestal binnen drie maanden na de aanvraag. 

De volledige procedure staat nauwkeurig beschreven in het accreditatiereglement en de toelichting op het accreditatiereglement

Kwaliteitsbewaking en accreditatie

Een accreditatie geldt in principe voor vier jaar. Nadat de accreditatie is verleend, wordt periodiek getoetst of het bureau blijvend voldoet aan de accreditatiecriteria en de accreditatievoorwaarden. SVWN toetst, steekproefsgewijs, de door het bureau opgestelde definitieve visitatierapporten op het correct toepassen van methodiek en de transparantie van de beoordeling. Jaarlijks voert de directeur-bestuurder in het kader van kwaliteitscontrole een evaluatiegesprek met de directie van het geaccrediteerde bureau om te beoordelen of nog steeds voldaan wordt aan de vereisten voor accreditatie. Daarbij kunnen onder meer de resultaten van de tussentijdse toetsing  worden betrokken, evenals de resultaten van de door SVWN gehouden tevredenheidsenquête bij de corporaties die door het bureau gevisiteerd zijn.

Uiterlijk twee maanden voor de afloop van de geldigheid van de accreditatie vindt een herbeoordeling plaats, waarbij de prestaties van het bureau in het verleden worden meegenomen, zoals onder andere blijkt uit de steekproefsgewijze controle van de opgeleverde visitatierapporten. 

Deze procedure staat eveneens beschreven in het accreditatiereglement en de toelichting op het accreditatiereglement.

Kosten van accreditatie

Wanneer een bureau zich voor het eerst laat accrediteren, brengt SVWN een initiële vergoeding in rekening. Om de daaropvolgende jaren de accreditatie in stand te houden, brengen we een jaarlijkse fee in rekening. De actuele tarieven zijn hier te vinden.

Interesse? Neem contact met ons op

Lees meer:


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Bezwaren of klachten

Als u het niet eens bent met een beslissing die SVWN over de accreditatie van een bureau heeft genomen, kunt u daartegen een bezwaar indienen. 

Naar bezwaren en klachten >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen