Achtergrond

Achtergrond

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering. 

Wettelijk is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich minimaal één keer per vier jaar moet laten visiteren. De in 2009 opgerichte en onafhankelijke Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ontwikkelt en beheert een visitatiemethodiek, accrediteert visitatiebureaus en ziet toe op de kwaliteit van visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten, zodat binnen de sector van elkaar kan worden geleerd.

Continu in ontwikkeling

De visitatie wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek. SVWN ontwikkelt deze methodiek continu, zodat visitaties voldoende waarde blijven toevoegen en niet onnodig veel kosten. Dit leidde 1 januari 2019 tot de invoering van een nieuwe versie: visitatiemethodiek 6.0. Hierin zijn onder meer doublures met andere instrumenten voor verantwoording weggenomen. Ook ligt de focus nog meer op de dialoog met huurders en gemeenten en andere lokale belanghebbenden.

Onafhankelijk visitatieproces

Woningcorporaties kiezen zelf een van de geaccrediteerde bureaus voor de visitatie. Dit onafhankelijke bureau stelt een visitatiecommissie samen en begeleidt het visitatieproces. De commissie onderzoekt en beoordeelt de prestaties van een woningcorporatie in relatie tot de ‘prestatieafspraken’ die de corporatie maakte met gemeente en huurders. Daarbij worden diverse stakeholders nauw betrokken.

Verdere verdieping?

SVWN schreef in september 2018 een position paper over visitaties. Hierin leest u onze visie op visitaties en de noodzaak te blijven ontwikkelen.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen