Stichting Visitatie
Woningcorporaties Nederland

Over visitaties

Achtergrond

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland.
Methodiek

Visitaties worden uitgevoerd volgens een methodiek die voor alle corporaties gelijk is. Dat garandeert een gestructureerde en eenduidige aanpak. Het maatschappelijke belang staat daarbij centraal. De prestaties van een corporatie worden ook door gemeente en huurders beoordeeld. Zo zijn prestaties goed op waarde te schatten.
Nieuw in methodiek 6.0

SVWN blijft de visitatiemethodiek vernieuwen. Om nog beter aan te sluiten bij het doel en bij maatschappelijke ontwikkelingen. En om administratieve lasten te beperken. Op 1 januari 2019 hebben we een nieuwe versie van de methodiek geïntroduceerd: versie 6.0. Hierin zijn diverse inhoudelijke verbeteringen doorgevoerd, die onder meer voortkwamen uit experimenten die SVWN samen met corporaties en visiterende bureaus heeft opgezet.
Experimenten

We willen visitatie voortdurend verbeteren, de toegevoegde waarde van visitatie voor corporaties, belanghebbenden en samenleving waar mogelijk vergroten. Daarom start SVWN regelmatig nieuwe experimenten. Die geven corporaties de mogelijkheid om samen met visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen uit te proberen.
Visitatiebureaus

Een visitatie wordt niet uitgevoerd door SVWN, maar door een geaccrediteerd bureau. Dat garandeert onafhankelijke visitaties, eenduidige toepassing van de methodiek en een goede kwaliteit. Het bureau stelt per visitatie een visitatiecommissie samen, die de visitatie uitvoert.
Tarieven

Op deze pagina vindt u alle tarieven van SVWN

Vraag het Claudia

Vraag versturen