Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie geeft u zicht op de maatschappelijke prestaties van uw corporatie en hoe u deze kunt verbeteren. En u toont belanghebbenden wat u doet en hoe u presteert. De bewezen methodiek en ervaren visitatoren versterken het maatschappelijk leren van uw corporatie.

Ook uw financiën en governance krijgen aandacht, maar altijd in relatie tot de maatschappelijke prestaties. Een visitatie maakt zoveel mogelijk gebruik van onderzoeken van bijvoorbeeld Aw en WSW. Dat voorkomt overlap. Zodat de administratieve last van de wettelijk verplichte visitatie laag blijft.

Maatschappelijk belang staat centraal

Hoe effectief is de communicatie met huurders? Waar is uw interne besturing nog niet optimaal? En is het maatschappelijk doel nog steeds leidend in uw handelen? De visitatie levert veel aanknopingspunten om uw prestaties te verbeteren. De focus ligt daarbij op het maatschappelijk belang. Daarom zijn maatschappelijke partijen als huurdersorganisaties en de gemeente ook nauw bij uw visitatie betrokken.
Visitatie belicht zaken die cruciaal zijn voor de maatschappelijke waarde van corporaties: omgang met- en oordeel van stakeholders, lokale samenwerking, initiatieven van corporaties en burgers en keuzes over de inzet van het vermogen. In de huidige methodiek 6.0 is meer aandacht gekomen voor het functioneren van uw corporatie in het lokale woonnetwerk.
Doel is ook dat de hoeveelheid werk vermindert door meer gebruik te maken van bestaande documenten en aan te sluiten bij lokale cycli.  

Referentiekader

U leert niet alleen van uw eigen visitatie. SVWN geeft u ook inzicht in de visitaties bij collega-corporaties. De methodiek is overal hetzelfde. Dus u haalt snel en eenvoudig de voor u interessante issues uit andere visitaties. En u krijgt een beeld van waar u voorop loopt vergeleken met andere corporaties of waar juist nog potentiële winst ligt.

Vergroten rendement

Wij zijn ons ervan bewust dat visitaties u tijd en geld kosten. Daarom investeert SVWN veel in de ontwikkeling van de visitatiemethodiek – zowel om de lasten te verlagen als om de opbrengsten te vergroten. In methodiek 6.0 zijn de doublures met het rijkstoezicht geschrapt en sluit de visitatie nog meer aan op de lokale cyclus van prestatieafspraken.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen