Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat je daar je voordeel mee kan doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. Ervaringen van commissarissen met visitatie
  3. De besturing van een corporatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Besturing: plan, do, check, act

FAQ's

 SVWN organiseert geen bijeenkomsten waar de visiterende bureaus zich kunnen presenteren. Wel heeft SVWN op haar website een overzicht van de visiterende bureaus die door SVWN geaccrediteerd zijn, met daarbij een link naar de betreffende bureaus. Marketing en PR zijn verder een eigen verantwoordelijkheid van de bureaus.

SVWN ziet toe op hun onafhankelijkheid en op de juiste toepassing van de methodiek. Alle visitatierapporten die tot nu beschikbaar zijn staan op onze website. Daar kunt u ook op bureau selecteren. Een vergelijking tussen de benaderingswijzen van de bureaus kunt u hieruit afleiden. SVWN speelt geen rol in de keuze van de bureaus.

De corporatie dient de bestuurlijke reactie, samen met het definitief vastgestelde visitatierapport te sturen naar de Minister (via de Aw, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag of digitaal via https://www.ilent.nl/contact/vragenformulier). Dit dient binnen 6 weken na de op het rapport vermelde datum te gebeuren.

De corporatie dient daarnaast het rapport en de bestuurlijke reactie te versturen naar alle belanghebbenden (met name gemeente en huurdersorganisaties). De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland ontvangt het definitief vastgestelde rapport via het geaccrediteerde bureau dat de visitatie heeft uitgevoerd.

In die situatie zal de onafhankelijkheid of in ieder geval de schijnbare belangenverstrengeling in het geding zijn. Een bureau (incl. de daaraan verbonden visitatoren) en ook de leden van de visitatiecommissie dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van de corporatie, zo is vastgelegd in de accreditatiecriteria. Daarbij geldt dat de onafhankelijkheid tijdens en na afloop van de visitatie op geen enkele manier in discussie mag zijn. Het bureau moet daartoe, voorafgaand aan de visitatie een risicoanalyses maken. In deze risicoanalyses dient mogelijk schijnbare belangenverstrengeling te worden meegenomen. 

Onafhankelijk betekent dat er geen enkele zakelijke relatie mag bestaan tussen de corporatie en het bureau c.q. hun visitatoren. Voor het bureau geldt daarbij een termijn van twee jaar vóór de visitatie tot twee na de visitatie. Dat betekent dat als het RvC lid is vertrokken, pas twee jaar nadien het bureau een visitatie bij die corporatie kan uitvoeren.

Voor individuele visitatoren geldt een termijn van vier jaar vóór de visitatie tot twee jaar erna dat zij geen visitatie bij die corporatie mogen uitvoeren. 

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat je alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen