Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. De besturing van een corporatie
  3. Ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

SVWN heeft de visitatierapporten van de corporaties die een hoge waardering van belanghebbenden kregen, geanalyseerd. Uit deze analyse zijn verschille...

  • Stakeholders
  • succesfactoren

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

SVWN heeft uit de ervaringen van commissarissen veel genoemde succesfactoren gebundeld en schematisch weergegeven. ...

  • RvC
  • Succesfactoren

Succesfactoren Besturing: plan, check, act

Onderstaand model geeft de factoren weer die van invloed zijn op de kwaliteit van het interne besturingsproces en waarvoor de visitatiecommissie event...

  • succesfactoren
  • Besturing

FAQ's

Ja, mits dit prestaties zijn die door de corporatie zelf worden geleverd (en niet door een dochtervennootschap). Dus alle prestaties die door de corporatie geleverd worden, worden beoordeeld, ongeacht of er prestatieafspraken over gemaakt zijn en ongeacht of het DAEB of Niet-DAEB activiteiten betreft.

Nee, voor de thema’s geldt dat niet. Op de scorekaart kunnen voor de thema’s wel cijfers staan met één getal achter de komma, omdat dat cijfer een gemiddelde is van de diverse prestaties per thema. Voor de beoordeling van de afzonderlijke onderdelen waaruit elk thema wordt opgebouwd moeten echter hele cijfers gegeven worden. Cijfers met één getal achter de komma kunnen dus alleen ontstaan als het om een gemiddelde gaat, zoals: het gemiddelde van deelcijfers voor opgaven vanuit de prestatietabel. Of bij belanghebbenden: vanuit de cijfers die belanghebbenden toekennen en die vervolgens gemiddeld worden.

Volgens de Woningwet dient elke corporatie zich ten minste eenmaal per vier jaar te laten visiteren. De visitatie is een terugblik op de achterliggende vier jaren. De visitatie betreft bij voorkeur hele en soms halve kalenderjaren. De nieuwe visitatie moet in ieder geval aansluiten op de vorige periode c.q. jaren van onderzoek.

Het ijkmoment is de dagdatum van het vorige visitatierapport: de op de voorkant vermelde datum van definitieve vaststelling. Uiterlijk vier jaar na deze datum dient de volgende visitatie te zijn afgerond en het volgende rapport te worden opgeleverd. 

NB dit is exclusief de termijn voor de bestuurlijke reactie: die moet uiterlijk 6 weken na die dagdatum gepubliceerd zijn. Zie voor meer informatie ook: https://www.visitaties.nl/wanneer-weer.

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen