Kennisbank

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

Het instrument

Nederland kent een in de Woningwet ingebed visitatiestelsel voor woningcorporaties. Visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties in de lokale context. Met aanknopingspunten voor verbetering en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland. De basis is een eenduidige methodiek en een onafhankelijke uitvoering.

Lees meer

Best Practises

De visitaties uit het verleden vormen een rijke bron aan informatie. We analyseren ze voortdurend en verzamelen de goede praktijken van anderen. Zodat u daar uw voordeel mee kunt doen.

We hebben de best practices in drie groepen verdeeld:

  1. De relatie met stakeholders
  2. De besturing van een corporatie
  3. Ervaringen van commissarissen met visitatie

Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

SVWN heeft de visitatierapporten van de corporaties die een hoge waardering van belanghebbenden kregen, geanalyseerd. Uit deze analyse zijn verschille...

  • Stakeholders
  • succesfactoren

Succesfactoren ervaringen van commissarissen met visitatie

SVWN heeft uit de ervaringen van commissarissen veel genoemde succesfactoren gebundeld en schematisch weergegeven. ...

  • RvC
  • Succesfactoren

Succesfactoren Besturing: plan, check, act

Onderstaand model geeft de factoren weer die van invloed zijn op de kwaliteit van het interne besturingsproces en waarvoor de visitatiecommissie event...

  • succesfactoren
  • Besturing

FAQ's

De belanghebbenden (huurders, gemeente en andere zorg- of welzijnsorganisaties) moeten in ieder geval dezelfde thema’s beoordelen als de commissie, namelijk de thema’s zoals zie in de prestatieafspraken zijn benoemd. Daarnaast kunnen door de visitatiecommissie nog andere thema’s worden toegevoegd als dat relevant is voor het beeld van de corporatie c.q. lokale situatie.

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft een dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in de beleidswaarde en andere financiële kengetallen en kenmerken van het corporatiebezit die van belang zijn voor de sturing van corporaties. In het dashboard kunt u een vergelijking maken per onderdeel met de woningmarktregio, corporaties onderling, grootteklasse en afgezet tegen het gemiddelde van Nederland. Hierdoor kunt u verdiepende analyses uitvoeren. De informatie is per pagina te downloaden. De informatie voor het dashboard komt van de jaarlijkse prognose- en verantwoordingsinformatie over de activiteiten en de financiële positie van woningcorporaties. Deze moeten zij aanleveren bij de Aw. Zij gebruikt deze informatie voor het uitvoeren van de toezichtstaken.

Voor een gefuseerde organisatie geldt dat de visitatie de achterliggende vier jaren moet bevatten en dat kan dus ook deels de jaren van vóór de fusie betreffen van de fusiepartners. In principe wordt, bij een fusie van min of meer gelijjkwaardige partijen qua omvang, de datum voor de volgende visitatie bepaald door de organisatie die het laatst is gevisiteerd. Bij een overname van een veel kleinere corporatie geldt de visitatiedatum van de grootste/de overnemende corporatie. Een fusie betekent niet dat de visitatieverplichting van een van de partners vervalt. Indien de fusie doorgaat moet de visitatie dus de prestaties van de achterliggende vier jaren omvatten, van beide/alle fusiepartners. Dit kan soms betekenen dat de periode waarop de visitatie van een van de fusiepartners betrekking heeft wat langer is dan vier jaar.

Publicaties

Artikelen

Relevante artikelen over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Onderzoeken

Relevante onderzoeken over de visitatie van woningcorporaties verzamelen we overzichtelijk op deze pagina. Zodat u alle kennis bij de hand hebt.

Analyses

Bekijk hier alle analyses op basis van de visitatierapporten.

Rapporten zoeken

Elk visitatierapport is openbaar. Hieronder kunt u zoeken op de naam van de woningcorporatie. Kies uitgebreid zoeken voor meer opties, zoals zoeken op jaar, provincie, plaats, omvang of uitvoerend bureau.

Vraag het Claudia

Vraag versturen