Succesfactoren Relatie met belanghebbenden

SVWN heeft de visitatierapporten van de corporaties die een hoge waardering van belanghebbenden kregen, geanalyseerd. Uit deze analyse zijn verschillende sleutelfactoren naar voren gekomen, die met regelmaat terug kwamen bij een goede beoordeling in de visitatie. De factoren verrassen misschien niet en zijn niet per se vernieuwend, maar uit de praktijk blijkt wel dat ze er toe doen. 

Informatievoorziening

Houding ten opzichte van belanghebbenden Inrichting van het overleg

Transparant en volledig
Over alle relevante onderwerpen volledig communiceren. Huurders voor, tijdens en na projecten op de hoogte houden.

Heldere en begrijpelijke taal
Juiste hoeveelheid info per onderwerp (niet te veel, niet te weinig). Taal van de huurder spreken.  Zorg voor korte zinnen en vermijd vaktaal.

Proactief en tijdig
Zodra het kan uit eigen beweging over relevantie onderwerpen communiceren.

Open mind
Open blik: ideeën en suggesties verwelkomen. Oog voor wederzijdse belangen.

Makkelijk benaderbaar
Altijd terecht kunnen en korte lijnen creëren.

Eerlijk en realistisch
Afspraken nakomen. Juiste en realistische verwachting wekken

Pragmatisch
Oplossingsgericht werken.

Gelijkwaardig
Huurder serieus nemen. Inleven in de huurder.

Zowel formeel als informeel contact
Formele overleggen conform de overlegwet, aanvullen met informeel contact, bijvoorbeeld via lokale netwerken.

Zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau
Naast bestuurlijke overleggen, ook ambtelijke overleggen. (Bijvoorbeeld voorafgaand aan bestuurlijk overleg). Contacten zijn belangrijk tussen huurder – bestuurder. Huurder – MT/staf. Huurder – RvC.

Juiste frequentie
Goed kijken naar wat past bij belanghebbenden. Structureel overleg, of overleg per onderwerp/project?

Terug naar overzicht

Vraag het Claudia

Vraag versturen