Missie en positie

Missie en positie

De missie van SVWN is het leveren van een bijdrage aan het publieke inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties, aan de optimalisering van die prestaties en aan het lerend vermogen van woningcorporaties in Nederland. SVWN doet dat door het bewaken, beheren en verder ontwikkelen van een onafhankelijk stelsel van visitatie.

Positie

SVWN zorgt er met een goed functionerend visitatiestelsel voor dat woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties kunnen verbeteren. Zo dragen wij bij aan beter wonen in Nederland. SVWN is in 2015 – op basis van de Woningwet art. 53a – door de minister aangewezen als de onafhankelijke instantie die visitatiebureaus accrediteert. Daarnaast ontwikkelen en beheren wij de visitatiemethodiek en zien we toe op de kwaliteit van de visitaties. Ook publiceert SVWN alle visitatierapporten.

SVWN werkt met een kleine staf en stuurt continu op meer toegevoegde waarde en minder kosten. Daarom organiseren wij bijvoorbeeld experimenten waarin we nieuwe elementen van visitaties uitproberen. Door goede afstemming met andere partijen die corporaties onderzoeken – Aw, VTW, WSW en Aedes –, voorkomen we doublures en houden we de lasten laag. Experimenten en afstemming hebben in maart 2023 geleid tot de invoering van de nieuwe visitatiemethodiek: methodiek 7, samenwerken aan opgaven

Oprichters

SVWN is in 2009 opgericht, als een initiatief van de sector zelf met als doel te komen tot onafhankelijke visitaties en zo tot maatschappelijk leren op het vlak van volkshuisvesting. De oprichters zijn: Aedes, de Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (destijds het ministerie van Wonen, Wijken en Integratie). SVWN wordt bekostigd uit bijdragen van de corporaties.

Documenten


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen