Hoe werkt visitatie?

Hoe werkt visitatie?

Een onafhankelijke commissie brengt de prestaties van de corporatie in kaart. De prestaties worden ingedeeld naar de thema's van de prestatieafspraken. Vaak betreft dat onder meer onder meer woningtoewijzing, doorstroming en betaalbaarheid. De kwaliteit van woningen en de leefbaarheid in uw wijk. De inhoud en het proces van een visitatie liggen vast in een gestandaardiseerde methodiek. Dit kunt u verwachten. 

1.   Voorbereiding

De corporatie is als eerste aan zet. Zij moeten u en andere belanghebbenden informeren over de voorgenomen visitatie. Vervolgens bereidt iedereen zich voor.

2.   Visiterend bureau

Alleen geaccrediteerde bureaus mogen een visitatie uitvoeren, wat garandeert dat ze de methodiek objectief toepassen. Elk bureau legt wel andere accenten. De corporatie betaalt de rekening en kiest wie de opdracht krijgt. Het geselecteerde bureau stelt een onafhankelijke visitatiecommissie samen die de visitatie uitvoert. 

3.   Uitvoering visitatie

De visitatiecommissie spreekt alle partijen: de corporatie, uw huurdersorganisatie, de gemeente en eventuele andere belanghebbenden. De visitatoren houden diepte-interviews en enquêtes, ze onderzoeken documenten en beoordelen processen. 

4.   Rapportage

De visitatiecommissie schrijft een voorlopig visitatierapport. Uw huurdersorganisatie kan dit niet meelezen. De corporatie wel, maar die mag alleen feitelijke onjuistheden corrigeren. SVWN toetst of de methodiek correct is toegepast. Daarna is het rapport definitief. 

5.   Reactie

Het bestuur en de raad van commissarissen formuleren een inhoudelijke reactie, waarin onder meer staat hoe ze omgaan met de verbeterpunten.  

6.   Publicatie

De corporatie publiceert het rapport én de reactie op haar website. Ook stuurt de corporatie uw huurdersorganisatie en andere belanghebbenden een exemplaar. SVWN plaatst het rapport en de bestuurlijke reactie eveneens op haar website, maakt een kort nieuwsbericht en attendeert de gemeenteraad op het visitatierapport.

7.   Bespreking

Uw huurdersorganisatie bespreekt de bevindingen en de bestuurlijke reactie met de corporatie. Dat is een goed vertrekpunt voor een betere dialoog.

In een visitatie wordt beoordeeld:
  • De maatschappelijke prestaties en ambities;
  • Hoe die zich verhouden tot opgaven, beleving huurders en gemeente en financiële mogelijkheden;
  • En hoe de corporatie daarop stuurt (governance: in- en extern, maatschappelijke rol RvC).
Voorlichting voor huurders

Bekijk de handreiking 'visitatie en huurders'

 

Huurdersvoorlichting

Stevig in uw schoenen het visitatieproces beginnen? Dat kan. SVWN kan speciaal voor uw huurdersorganisatie een workshop organiseren. Dan leert u alle ins en outs van visitaties kennen. Vanuit uw oogpunt.

Meer over deze workshop >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen