'Vernieuwing maatschappelijk gesprek'

'Vernieuwing maatschappelijk gesprek'

SVWN heeft in het voorjaar van 2017 het initiatief genomen tot het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. Daarin is onderzocht hoe de betrokkenheid en de rol van huurders, gemeenten en andere belanghebbenden van corporaties bij visitatie versterkt kunnen worden.

Doel hiervan is de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties, belanghebbenden en samenleving te vergroten. Het experiment is in april 2017 gestart en is voorjaar 2019 afgerond en kan leiden tot wijzigingen in het visitatie-instrument. 

Lees hier het evaluatieverslag

De volgende lokale visitatiepilots hebben plaatsgevonden:

Naam experiment Corporatie Visiterend bureau
Doen wat écht nodig is Zayaz (Den Bosch) Pentascope
Doen wat écht nodig is Tiwos (Tilburg) Pentascope
Maatschappelijk gesprek Woningstichting Leusden Cognitum
Meer gesprek en minder (dubbel) werk   Woningstichting Valburg Pentascope
Meer gesprek en minder (dubbel) werk Tablis Wonen Pentascope
Meer gesprek en minder (dubbel) werk Beter Wonen (IJsselmuiden) Pentascope
Participerend visiteren woCom (Someren) Raeflex
Samenwerken aan verbetering Havensteder Pentascope

In deze lokale visitatiepilots zijn verschillende accenten gezet, waaronder:

  1. bijzondere aandacht voor de leefwereld van bewoners en belanghebbenden en voor de diversiteit aan belanghebbenden (niet alleen hun officiële vertegenwoordigers)
  2. beoordeling van de kracht van het lokale woonnetwerk (vanuit het perspectief van samen gerealiseerde maatschappelijke waarde), naast een beoordeling van alleen de corporatie
  3. meer aansluiten bij de cyclus van lokale prestatieafspraken
  4. verdieping van het maatschappelijke gesprek door het vooraf benoemen van thema’s en kwesties (door corporatie én belanghebbenden) die er lokaal echt toe doen
  5. visitatie meer organiseren als participatief proces dan als momentopname
  6. een groter rol en meer ‘eigenaarschap’ voor belanghouders en belanghebbenden in het visitatieproces, bijvoorbeeld met een ‘maatschappelijke reactie’ op het visitatieproces
  7. meer toekomstgericht door met belanghebbenden ook de verwachtingen voor de komende vier jaar te bespreken
  8. waar mogelijk en zinvol wordt ook geprobeerd met minder werk en kosten een volwaardige visitatie uit te voeren, door gebruik te maken van beschikbare beoordelingen, het voorkomen van doublures en door afstemming met o.a. onderzoek van de Aw
  9. nieuwe elementen beproeven, zoals ‘peer review’.

Ook is geëxperimenteerd met mogelijkheden om met minder werk en kosten een volwaardige visitatie uit te voeren, door gebruik te maken van beschikbare beoordelingen van en het voorkomen van doublures met de beoordelingen van WSW en Aw en door het beperken van onderzoek.


Laatste Experimenten

3. Metavisitatie

01-01-1970 tot 01-01-1970

Zoals ook het toezicht van de Aw zich ontwikkelt tot selectief en risicogericht toezicht, zou dat mogelijk ook voor visitatie kunnen gelden, met een ‘meta-visitatie’ voor corporaties die:

  • aantoonbaar hun maatschappelijke gover...
Bekijken

2. Netwerkvisitatie

02-01-2023 tot 29-12-2023

Netwerkvisitatie kan – bij uitstek -bijdragen aan (goed zicht op) het maatschappelijk functioneren en presteren van (corporaties in) lokale netwerken. We gebruiken hier gemakshalve de term ‘netwerkvisitatie’ als aanduiding van diverse ...

Bekijken

1. Huurdersbetrokkenheid

02-01-2023 tot 29-12-2023

SVWN vindt het belangrijk dat huurdersparticipatie en van -organisaties zich ontwikkelt. Met ‘maatschappelijke visitatie’, nu nog vooral bedoeld voor en gericht op het verantwoorden en leren van woningcorporaties, is een instrument voorhande...

Bekijken

Vraag het Claudia

Vraag versturen