Visitatiepilot Havensteder: leren is fijn, maar doet ook pijn

NIEUWS
15-05-2019

Ruim een jaar geleden besloot Havensteder in het kader van de vierjaarlijkse visitatie deel te nemen aan het experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Havensteder en Pentascope vonden elkaar en legden in hun  visitatiepilot de basis voor een verbeterproces dat samen met lokale partners kan worden opgepakt. In de pilot is veel geleerd en zijn belangrijke inzichten voor verbetering benoemd; maar gemakkelijk was het leerproces niet.

Een visitatie met meer impact én pijn
Samen met Pentascope heeft Havensteder een bijzondere visitatie gerealiseerd met impact. Zo is de leefwereld, veel meer dan in een reguliere visitatie, in chats, wereldcafé’s en casuïstiek en in het vooraf ophalen van onderwerpen en het bevragen van bewoners én medewerkers, naar binnen gehaald. De samenleving – vertegenwoordigd door belanghebbenden – heeft nadrukkelijk meer invloed gehad op het visitatieproces, tot aan het einde toe: de speciaal door Havensteder ingestelde ‘experimentbegeleidingscommissie’ heeft in de vorm van een maatschappelijke reactie gereflecteerd op het visitatierapport. Omdat ook eigen medewerkers actief in het visitatieproces hebben geparticipeerd is de kans op doorwerking van opgedane inzichten in het functioneren van Havensteder aanzienlijk vergroot.

Maar naast meer impact was er ook ‘experimentpijn’. De experimentele visitatie kostte veel extra tijd en moeite, waarbij niet alle verwachtingen van de pilot konden worden waargemaakt. Met name van de nagestreefde vermindering van dubbel werk is weinig terechtgekomen. Bovendien is het gevoel bij Havensteder dat hun kwetsbare opstelling binnen het experiment weliswaar tot meer waardevolle inzichten heeft geleid, maar mogelijk ook tot lagere rapportcijfers.

Meer ruimte voor maatwerk en lokale context in visitatie
De visitatiepilot levert ook inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Zoals al eerder bleek uit de visitatiepilots die Havensteder voorgingen, wordt het door belanghebbenden zeer op prijs gesteld dat zij gespreksonderwerpen hebben kunnen aandragen voor de dialoogsessies binnen visitatie. Andere potentieel waardevolle bouwstenen voor de ontwikkeling van visitatiemethodiek en -werkwijze betreffen de sterke dialoog met andere dan de gebruikelijke partijen, de betrokkenheid van medewerkers en het gebruik van moderne media en hulpmiddelen, zoals Synthetron. Hedy van den Berk, bestuurder van Havensteder, heeft nog een ander advies voor de ontwikkeling van visitatie: “het zou heel fijn zijn als er in een visitatie meer ruimte komt voor het aan de orde stellen van lokale kwesties en meewegen van specifieke omstandigheden; meer maatwerk dus”.

Vervolg
De pilot van Havensteder en Pentascope vormt de afsluiting van het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’. De inzichten uit deze pilot en de zeven eerdere visitatiepilots worden bijeengebracht in een totaalrapportage van het experiment Vernieuwing maatschappelijk gesprek en betrokken bij de ontwikkeling van visitatie. Daarbij worden eind 2019 ook de uitkomsten uit de lopende experimentronde ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' meegenomen.

Meer informatie over de experimenten is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten

Het rapport van de visitatie van Havensteder is, samen met de bestuurlijke én maatschappelijke reactie te vinden op de websites van Havensteder en SVWN.

Havensteder
Debora Smits
Tel 06-47101251
e-mail Debora.Smits@havensteder.nl

Pentascope
Germa Reivers
Tel 06-20019340
e-mail Germa.Reivers@pentascope.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Jos Koffijberg (Jos.Koffijberg@visitaties.nl) of Paul Doevendans (Paul.Doevendans@visitaties.nl)
(030) 7210780


Vraag het Claudia

Vraag versturen