De Vooruitgang: krachten bundelen in partnerschap

NIEUWS
24-10-2022

Visitatieperiode 2018-2021

De vooruitgang is een kleine corporatie, die sterk lokaal geworteld is in de gemeente Edam-Volendam. In haar position paper staat dat De Vooruitgang haar rol als netwerkorganisatie optimaal wil benutten. Dit biedt een basis om krachten te kunnen bundelen. De commissie vindt het mooi te zien dat betrokken partijen enthousiast zijn over de samenwerking en het partnerschap. De focus ligt duidelijk op samen iets moois neerzetten voor de huurders en woningzoekenden.

 class=

Van de belanghebbenden
Belanghebbenden werken graag met De Vooruitgang samen. De corporatie werkt vanuit partnerschap, doet wat ze zegt en is voortvarend. Belanghebbenden noemen de corporatie innovatief, creatief en vooruitstrevend. De (pre)participatie van burgers bij ontwikkelprojecten wordt gewaardeerd. Dit komt de plannen ten goede.

 

Uit de bestuurlijke reactie
De visitatiecommissie constateert dat De Vooruitgang al goed presteert en geeft een aantal verbetersuggesties mee om als corporatie verder door de ontwikkelen tot excellente organisatie. De Vooruitgang ziet aanknopingspunten bij de genoemde speerpunten om zich verder te ontwikkelen en zal zich in de komende visitatieperiode inspannen om de suggesties op te pakken. Speciale aandacht verdienen de verbeterpunten van de belanghebbenden. De punten zoals genoemd in het rapport zullen in samenspraak met de belanghebbenden worden opgepakt.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van De Vooruitgang

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen