Woonstichting Joost: meer investeringskracht voor de maatschappelijke opgave

07-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021

Op 1 juli 2019 is Woonstichting JOOST ontstaan door fusie van corporaties Woonstichting St. Joseph en Woningstichting de Kleine Meierij. De commissie ziet tijdens de visitatie de meerwaarde van de fusie duidelijk terug. Woonstichting JOOST is een corporatie die door een groter werkgebied ook meer maatschappelijke impact heeft. Wat de commissie waardeert is dat de corporatie zich met deze vermogensovermaat blijft investeren in de basis. De commissie concludeert dat de corporatie dichtbij haar missie en koers is gebleven en heeft ingezet op goede woningen voor de (toekomstige) huurders, duurzaamheid, dienstverlening en het klantcontact. De commissie ziet dat Woonstichting JOOST in de afgelopen visitatieperiode flink heeft ingezet om de systeemwereld van een corporatie te koppelen aan de wensen van huurders, de inzet van de eigen medewerkers en maatwerk.

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden zien na de fusie een woningcorporatie die sterk staat als maatschappelijke partner. De fusie heeft een duidelijke win-win als gevolg: 1+1=3. Aan de ene kant was er een corporatie met veel vermogen die het geld door haar beperkte werkgebied niet volledig kon inzetten voor de maatschappelijke opgaven en aan de andere kant was er een corporatie met bezit, opgaven en weinig financiële mogelijkheden. De communicatie en relatie met de corporatie worden zeer positief gewaardeerd. Woonstichting JOOST is een corporatie die goed bereikbaar is en waarmee je een goed gesprek kunt hebben en een goede discussie, zeggen belanghebbenden. Zij waarderen de betrouwbaarheid en betrokkenheid van de corporatie. 

Uit de bestuurlijke reactie
Het was voor ons een spannend proces. Want halverwege deze visitatieperiode, 1 juli 2019, zijn we gefuseerd. En direct daarna volgde de COVID-pandemie, waardoor het lastiger werd om zowel intern als extern met onze huurders en partners de verbinding te behouden. Een ander punt was de mooie beoordeling van de vorige visitatie. We waren benieuwd of we die mooie cijfers konden vasthouden. En dat is gelukt! Het rapport geeft een goed beeld van waar JOOST staat en welke punten uit de vorige visitatie zijn opgepakt. Daarnaast beschrijft de visitatiecommissie waardevolle verbeterpunten. Deze sluiten aan bij de ontwikkeling die we als JOOST voor ogen hebben en bij wat we nog samen met onze huurders en maatschappelijke partners willen oppakken.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woonstichting Joost

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht

Vraag het Claudia

Vraag versturen