WoonFriesland: Grutsk!

NIEUWS
05-07-2018

Visitatieperiode 2014 – 2017

De visitatiecommissie heeft WoonFriesland leren kennen als een buitengewoon ambitieus en daadkrachtig sociaal verhuurbedrijf. Het is knap hoe de organisatie een omslag heeft weten te maken die in alle geledingen van de corporatie is doorgevoerd en tegelijkertijd met minder mensen goede prestaties heeft weten te leveren. De visitatiecommissie onderschrijft dat Woonfriesland na een ingrijpende reorganisatie, heroriëntatie en professionalisering goed op weg is dé sociale verhuurorganisatie in Friesland te zijn om in de komende jaren van betekenis te zijn voor de volkshuisvesting in Friesland. De visitatiecommissie wenst haar hier veel succes bij. Meegegeven wordt duurzaamheid niet alleen vanuit betaalbaarheid te bekijken, maar ook te experimenteren met het toepassen van oplossingen die voor de langere termijn mogelijk effect hebben.

 

Van de huurders:
WoonFriesland zet duidelijk in op co-creatie. De huurders worden echt bij beleid betrokken en WoonFriesland luistert goed. Zij herkennen hun invloed op het beleid. De zorgvuldigheid die over het algemeen een kracht is en wordt gewaardeerd, neigt soms echter naar extreme voorzichtigheid, waardoor de snelheid uit een proces gaat.

 

Uit de bestuurlijke reactie:
De periode 2014-2017, volgende op een periode van aanzienlijke herstructurering, was voor WoonFriesland de periode van herijking op alle fronten en het adaptief maken van de organisatie. Gewoon dóen en teruggaan naar de kerntaak zijn daarin onontbeerlijke elementen. Na een periode van hard werken en bouwen aan onze organisatie, mag het resultaat er zijn. Wij zijn zeer tevreden met de bevindingen en waardering van de visitatiecommissie.

Lees hier het rapport en de bestuurlijke reactie: https://www.visitaties.nl/visitatierapporten/stichting-woonfriesland-grouw 

Lees hier het persbericht van Woonfriesland: https://www.woonfriesland.nl/over-woonfriesland/nieuws/bericht/item/164/

 

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen