Woningbouwvereniging Maarn: toegewijde volkshuisvester met groot hart voor lokale context

09-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021
De visitatiecommissie ziet dat Woningbouwvereniging Maarn deze periode veelbelovend is gestart. De nieuwe directeur-bestuurder kreeg bij zijn aantreden (1 juli 2018) het vertrouwen van alle betrokkenen. Op basis van alle goede voorwerk hief de Aw al snel de ondertoezichtstelling op en de rust keerde weer. Er kwam meer structuur, focus en effectiviteit. De verbeteringen die in gang waren gezet, deels afgedwongen door het Herstelplan, deels benoemd in het visitatierapport, konden snel worden geconsolideerd. Aan het begin van de visitatieperiode zijn alle beheertaken volledig uitbesteed aan Heuvelrug Wonen. Vooral voor de huurders was dat wennen, maar uiteindelijk verlopen de dagelijkse processen en het groot-onderhoud naar tevredenheid. 

Woningbouwvereniging Maarn doet wat ze moet doen en zij doet dat met een professionele bestuurder en dito raad van commissarissen. Er is sprake van grote toewijding aan de lokale belangen in het algemeen en aan de volkshuisvesting in het bijzonder. Er worden geen uitzonderlijke prestaties geleverd, of het moet de grote directe lokale betrokkenheid zijn. De huurders en leden van de vereniging zijn de maat der dingen. Een nieuwe kans om samen met een particulier initiatief sociale woningbouw te ontwikkelen, is met beide handen aangegrepen.

 class=

Van de belanghebbenden
Uit de gesprekken met de belanghebbenden is gebleken dat zij tevreden zijn over de zowel de volkshuisvestelijke prestaties van Woningbouwvereniging Maarn als het onderlinge contact en de samenwerking. De volkshuisvestelijke prestaties worden allemaal als ruim voldoende beoordeeld. De belanghebbenden vinden dat Woningbouwvereniging Maarn oog heeft voor betaalbaarheid, wat blijkt uit een redelijk huurbeleid. Alle partijen zijn bereid om gezamenlijk tot afspraken te komen, in een proces dat niet altijd even makkelijk is. In de prestatieafspraken wordt een aantal zaken goed geregeld. Ze zijn wel erg uitvoerig en nauwelijks wederkerig.

 

Uit de bestuurlijke reactie
“Woningbouwvereniging Maarn is een kleine, sterk met het dorp Maarn verbonden organisatie. Na een turbulente periode is zij begin 2018 bestuurlijk in rustiger vaarwater gekomen”. Als Woningbouwvereniging Maarn zijn wij blij met deze constatering van de visitatiecommissie omdat dit in 2018 inderdaad onze prioriteit had. Daarna is de aandacht van Woningbouwvereniging Maarn vooral gegaan naar het uitvoeren van de in het Ondernemingsplan opgenomen doelen en plannen. Veel van die doelen zijn bereikt. Uiteraard is er verbetering mogelijk. Wij zullen werk maken van alle aanbevelingen van de commissie.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woningbouwvereniging Maarn

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Terug naar overzicht

Vraag het Claudia

Vraag versturen