Wassenaarsche Bouwstichting: kleine organisatie met groeiambitie

NIEUWS
08-10-2021

Visitatieperiode 2016-2020
De Wassenaarsche Bouwstichting is een corporatie die wordt gekenmerkt door haar open en transparante houding, waarbij veel aandacht uitgaat naar de huurders. Er wordt op diverse manieren expliciet een podium gegeven aan de huurder. Bijvoorbeeld via rondetafelgesprekken of plangroepen. Huurders worden vroegtijdig betrokken bij de besluitvorming in projecten. Hierdoor creëert de corporatie transparantie. De grote tevredenheid onder de huurders blijkt niet alleen uit de gesprekken, maar ook uit onderzoeken van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). De commissie complimenteert de corporatie met de wijze waarop zij haar huurders betrekt.

Als gevolg van de nieuwe Woningwet en de consequenties daarvan voor de corporatie, heeft de corporatie zich gebogen over haar toekomst. Om minder kwetsbaar te zijn en de grote volkshuisvestelijke opgaven te kunnen beantwoorden wil de corporatie groeien naar 7.000 tot 10.000 eenheden. De commissie kan zich vinden in een groeiambitie. Als kleine organisatie is het voor de bouwstichting lastiger om de professionaliteit en continuïteit te waarborgen. Daarnaast is in de regio is nog veel nieuwbouw nodig en nemen de kwetsbare groepen toe. Een grotere organisatie kan deze vraagstukken makkelijker oppakken.

 class=

Van de belanghebbenden
De corporatie scoort bij haar belanghebbenden met name goed op het thema woningkwaliteit en verduurzaming. Verder zijn huurders zeer tevreden over de relatie en wijze van communicatie met de corporatie. De gemeente is wat minder tevreden over de mate van invloed op het beleid van de corporatie. 

Uit de bestuurlijke reactie
De visitaties laten zien dat de corporatie al vele jaren maatschappelijk ‘sensitief’ is en veel oog heeft voor zijn huurders. De corporatie verbreedt zijn werkgebied naar o.a. het Westland en realiseert zich daarbij terdege dat dit niet ten koste mag gaan van het contact, de samenwerking en de inzet richting huurders, stakeholders en de college-corporatie in Wassenaar. Daar blijven wij ons onverminderd voor inzetten, gesteund en aangespoord door deze visitatie.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Wassenaarsche Bouwstichting

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen