VTW en SVWN publiceren herziene versie van gezamenlijke publicatie 'De commissaris en visitatie'

NIEUWS
17-07-2023

De VTW en SVWN hebben hun gezamenlijke publicatie 'De commissaris en visitatie' aangepast op basis van de geactualiseerde visitatiemethodiek 7, Samenwerken aan Opgaven.

Claudia Siewers, directeur-bestuurder van SVWN, benadrukt het belang van visitatie: "Met elke visitatie creëren we een waardevolle spiegel die de organisatie helpt te reflecteren, te leren en te groeien." Tijdens een visitatie orden niet alleen de prestaties van de corporatie over de afgelopen vier jaar beoordeeld, maar wordt ook de inzet van het vermogen en de betrokkenheid van stakeholders, waaronder huurders en gemeenten, meegenomen. De feedback van externe partijen biedt waardevolle input voor de koers van de corporatie en de kwaliteit van het intern toezicht. 

De publicatie biedt inzicht in de waarde van visitatie voor zowel de corporatie als de commissaris. Het stelt corporaties in staat om te leren, zichzelf te spiegelen, verantwoording af te leggen en te werken aan de relatie met belanghebbenden. Een goed proces is essentieel bij visitatie. Visitatie is geen systeem- of afvinkoefening, maar biedt de mogelijkheid tot inspirerende maatschappelijke verantwoording, leren, reflectie en dialoog, zowel intern als extern. De herziene publicatie benadrukt deze aspecten en biedt richtlijnen om het visitatieproces effectief en waardevol te maken.

Veranderingen in methodiek 
Vanzelfsprekend wordt in de publicatie aandacht besteed aan de veranderingen die zijn doorgevoerd in methodiek 7. Deze methodiek legt de nadruk op het maatschappelijk resultaat van de corporatie en benadrukt de dialoog met stakeholders in combinatie met de opgaven van de corporatie. Een nieuwe toevoeging is onder meer dat de RvC niet langer wordt beoordeeld. De RvC blijft, mede als opdrachtgever, natuurlijk wel nauw betrokken bij de visitatie. Ook nieuw is dat de Nationale prestatieafspraken en lokale prestatieafspraken meegewogen moeten worden in het oordeel van de visitatiecommissie. 

Bronia Vermaas-van de Bilt, directeur van de VTW: "Met deze herziene gezamenlijke publicatie willen we commissarissen helpen om de mogelijkheden van visitatie optimaal te benutten. We wensen iedereen succes met de visitaties." 


Vraag het Claudia

Vraag versturen