SVWN introduceert visitatie-benchmark en goede praktijkvoorbeelden

NIEUWS
06-04-2017

Visitatierapporten zijn een bron van informatie voor corporaties, huurders, gemeenten en andere belanghebbenden. SVWN wil de informatie uit de ruim 500 visitatierapporten beter toegankelijk maken en het leereffect vergroten. We hebben daarom zowel de cijfermatige oordelen uit de rapporten als een range van goede praktijkvoorbeelden verzameld. Met een benchmark van de cijfermatige oordelen komen we tegemoet aan een wens die bij diverse partijen al langer bestaat. Het risico van zo’n cijfermatige benchmark is wel dat zorgvuldig uitgevoerde visitaties daardoor versmald worden tot kale rapportcijfers, waarbij de lokale context en het kwalitatieve oordeel uit beeld verdwijnen. Daarom presenteren we tegelijkertijd ook een vorm waarin juist het inhoudelijke verhaal klinkt en corporaties met hun aansprekende praktijkervaringen aan het woord komen.

Visitatie-benchmark

Visitatierapporten bevatten de beoordelingen over de maatschappelijke prestaties van een corporatie in de afgelopen vier jaar, in cijfers en woorden. SVWN heeft nu een visitatiebenchmark ontwikkeld. Deze benchmark maakt het mogelijk om de ‘scores’ van een corporatie te vergelijken met die van andere corporaties. Het doel daarvan is om hiervan te leren en/of de eigen prestaties in bredere zin te waarderen. Als blijkt dat een corporatie ten opzichte van andere corporaties sterk afwijkt (in positieve of negatieve zin), kan dat een reden zijn tot verdieping, om te verkennen hoe het beter kan.

Met de visitatiebenchmark kunt u voor elke corporatie op vier manieren vergelijkingen maken:

  1. Vergelijking met groepen corporaties op basis van vergelijkbare omvang (grootteklasse), type corporatie (referentiegroep), referentieregio, woningmarktgebied, of alle corporaties.
  2. Een één-op-één vergelijking met een of meer andere gevisiteerde corporaties. U kunt de corporaties zelf selecteren.
  3. Vergelijking met de vorige visitatie: de resultaten van de laatste visitatie worden vergeleken met die van de voorlaatste visitatie.
  4. Vergelijking van groepen corporaties: vergelijking van de visitatie-‘scores’ van corporaties in verschillende grootteklassen, typen corporaties, regio’s en woningmarktgebieden.

De benchmark bevat de beoordelingen uit de ruim 500 visitaties die op basis van methodiek 4.0 (2011-2014) en 5.0 (vanaf medio 2014) zijn uitgevoerd. Het betreft de beoordelingen van de visitatiecommissie en die van de huurders, gemeente(n) en overige belanghebbenden met wie de visitatiecommissie heeft gesproken. De resultaten worden weergegeven in grafieken. Een kaart geeft de geografische spreiding van de gevisiteerde corporaties aan. De resultaten kunnen als pdf worden gedownload. De benchmark wordt regelmatig aangevuld met de scores uit recente visitatierapporten.

We hopen dat de visitatiebenchmark uitnodigt tot verdere verdieping. Wie meer wil weten over de achtergronden en onderbouwing van de beoordeling van een corporatie, kan het desbetreffende visitatierapport raadplegen (onder het tabblad ‘Visitatierapporten’ op de website). Onder ‘Praktijkverhalen’ zijn voor enkele onderwerpen goede voorbeelden uit de corporatiepraktijk beschreven.

Praktijkverhalen

Visitatierapporten bevatten informatie die in de eerste plaats voor de gevisiteerde corporaties zelf relevant is, maar waarvan ook corporaties en partijen elders kunnen leren. Goede praktijkvoorbeelden kunnen inspireren en aanzetten tot verbetering. SVWN heeft daarom voor enkele onderwerpen de rapporten van de best ‘scorende’ corporaties bestudeerd en bekeken waarom deze corporaties een relatief goede beoordeling hebben gekregen.

Onder de kop ‘praktijkverhalen’ worden zowel de succesfactoren als concrete voorbeelden uit de corporatiepraktijk gepresenteerd. Wij hebben geprobeerd om ook zicht te krijgen op een concreet instrument of ‘tool’ waarmee de corporatie in staat is gebleken om goed te presteren. In de praktijkverhalen komen de corporaties ook zelf aan het woord. Bij elk praktijkvoorbeeld staat een link naar het visitatierapport, zodat u ook het bredere verhaal over de corporatie kunt lezen.

We zijn gestart met praktijkvoorbeelden (14) over twee onderwerpen:

  1. De corporatie en haar relatie met belanghebbenden: het gaat hier om voorbeelden uit de praktijk van corporaties die tijdens de visitatie een hoge waardering van belanghebbenden hebben gekregen; hoe krijgen ze dat voor elkaar?
  2. Besturing (plan, check, act): voorbeelden van corporaties die hun interne besturingsproces goed op orde hebben en instrumenten die zij daarvoor inzetten.

De praktijkvoorbeelden worden per onderwerp verzameld en de komende tijd verder uitgebreid. 


Vraag het Claudia

Vraag versturen