Woningstichting Leusden: dé lokale corporatie in de gemeente Leusden

NIEUWS
03-03-2022

Visitatieperiode 2017-2020
Woningstichting Leusden (WSL) is met circa 2.650 woningen dé lokale corporatie in de gemeente Leusden.  WSL staat bekend als een betrokken, toegankelijke en lokaal verankerde corporatie, die doet wat ze belooft. Haar visie en beleid is helder, de doelen concreet en de uitvoering praktisch. Hierdoor lukt het WSL veel doelen en afspraken na te komen of te realiseren. Dat betreft zowel de bouwopgave, verduurzaming als de meer zachte kant. Zo helpt WSL samen met andere organisaties individuele huurders met schulden en biedt ze maatwerk waar nodig. De lijnen met de huurdersorganisatie, de gemeente en andere belanghebbenden zijn kort. Burgers met initiatieven weten de corporatie te vinden en WSL staat open voor hun ideeën en wensen, waardoor mooie samenwerkingsprojecten ontstaan en worden uitgevoerd.

 class=

Van de belanghebbenden

De belanghebbenden hebben een goede relatie met WSL. Ze ervaren de medewerkers van WSL als open en benaderbaar. WSL heeft een hechte samenwerking met de gemeente en werkt hierbij duidelijk samen vanuit partnerschap. De commissie heeft de indruk dat WSL open gesprekken voert met de HLVE en dat WSL – ook al is men het niet altijd met elkaar eens - met respect luistert naar hun adviezen.

 

Uit de bestuurlijke reactie
We zijn erover verheugd dat de commissie zag dat WSL actief en met succes heeft gewerkt aan de aanbevelingen vanuit de visitatie van 2017. Het doet ons goed dat onze belanghouders de wijze van samenwerken een goede waardering geven: wij hechten zeer aan goede verhoudingen met onze belanghouders en partners in het maatschappelijk veld. We zijn blij dat onze belanghouders en partners de meerwaarde zien van de korte lijnen en goede relaties met WSL. Burgers met initiatieven weten de corporatie te vinden en WSL staat open voor hun ideeën en wensen, waardoor mooie samenwerkingsprojecten ontstaan en worden uitgevoerd. Een prachtige aanbeveling om daarmee vooral door te gaan!

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woningstichting Leusden

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen