Woningstichting Den Helder: tegen de stroom in

NIEUWS
24-11-2021

Visitatieperiode 2016-2020
Bij de start van het visitatietraject heeft de commissie aanvankelijk kritisch aangekeken tegen de brede taakopvatting van Woningstichting Den Helder, die beduidend meer inhoudt dan de gebruikelijke kerntaken die een corporatie conform de woningwet vervult. Met name door de activiteiten in projectontwikkeling in de stad en de brede invulling van leefbaarheidsactiviteiten onderscheidt Woningstichting Den Helder zich van andere corporaties. Gaandeweg is de commissie door haar onderzoek overtuigd geraakt van nut, noodzaak en waarde van de inzet van Woningstichting Den Helder.

De omstandigheden waarbinnen de woningstichting al enige decennia moet opereren, zijn complex. De combinatie van de noodzaak tot herstructurering, krimp, slechte sociaal-economische omstandigheden van de huurders, laag opleidingsniveau van huurders, een moeizaam sociaal-economisch perspectief voor de toekomst, onveiligheid, de excentrische ligging in Nederland en de zeer lage bereidheid van projectontwikkelaars om te investeren in de stad zijn daar elementen van. De prestaties die de corporatie levert, zijn zodanig dat er een nieuw elan ontstaat in Den Helder, de belangstelling voor de stad groeit, het vertrouwen van investeerders in positieve zin lijkt te kenteren, wat zich tevens vertaalt in een stijgende waarde van het vastgoed van de woningstichting. De commissie ziet dat alle activiteiten van de woningstichting bijdragen aan het succes van Den Helder. 

 class=

Van de belanghebbenden
Uit alle gesprekken met belanghebbenden blijkt dat Woningstichting Den Helder een prominente rol speelt in Den Helder. Een aantal van hen noemt de positie van de woningstichting dominant. Daarbij labelen de belanghebbenden deze term positief, met een verwijzing naar de ontwikkelingen die de woningstichting teweeg heeft gebracht in de stad. Zonder de inbreng van de woningstichting zou de stad er een stuk slechter voor staan. Belanghebbenden zijn de corporatie unaniem zeer dankbaar voor haar inzet.

Uit de bestuurlijke reactie
De visitatiecommissie waardeert de creatieve en unieke manier waarop wij invulling geven aan onze maatschappelijke prestaties, en daarbij uitstekende resultaten hebben weten te behalen, zeker de complexiteit van ons werkgebied in ogenschouw nemend. Wij herkennen ons in deze aanbevelingen en zijn bereid om onze voelhoorns nog dieper in de samenleving te steken en ons tegelijk te laten inspireren door goede voorbeelden.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woningstichting Den Helder

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen