Woonplus Schiedam: werken aan een gedeeld beeld van Woonplus

NIEUWS
21-02-2022

Visitatieperiode 2017-2020
De visitatieperiode van Woonplus kan worden opgedeeld in 2 delen. Tot 2019 was het beeld van Woonplus dat het een organisatie was die intern gericht was en (te) weinig ambities had. Woonplus was in veel zaken een middenmoot organisatie en daar wilde men van af. Vanaf 2019 is er een draai ingezet. Deze draai wordt zowel door de commissie als door vele externen gezien en beleefd. Vanuit het beeld van een wat in zichzelf gekeerde organisatie wordt nu gezien dat Woonplus zich ondernemend opstelt, open en benaderbaar is en naast betaalbaarheid weer aandacht heeft voor thema’s als zorg, leefbaarheid en welzijn in wijk en buurt. Met de in 2021 ingezette organisatieverandering moet dit beeld verder uitwerking krijgen en versterkt worden. Alle door de commissie gesproken partijen, zowel intern als extern, hebben daar vertrouwen in. Of zoals één van de externen het zei: “er is echt wat aan het veranderen”.

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden zien gedurende de visitatieperiode een duidelijke verbetering in de relatie en communicatie met Woonplus. Ook de invloed op beleid wordt positief beoordeeld. Ze hebben het gevoel dat er echt naar hen geluisterd wordt. Het contact met de directeur-bestuurder wordt veelvuldig genoemd als open en constructief. De belanghebbenden zien dat Woonplus op de goede weg is, maar constateren ook dat er nog een flinke opgave ligt om het achterstallig onderhoud op te lossen.

Uit de bestuurlijke reactie
Wij zijn zeer tevreden met de beoordeling van de visitatiecommissoe. Het rapport bevestigt dat we voor een stevige opgave staan. Woonplus heeft al veel stappen gezet en tegelijk nog heel veel te doen. Het doet goed om te lezen dat onze stakeholders de uitgangspunten in ons nieuwe ondernemingsplan en de gewijzigde portefeuillestrategie onderschrijven. En dat zij aangeven zélf te ervaren dat wij bij Woonplus ons weer meer inzetten voor (een sterker) Schiedam. 

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woonplus Schiedam

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen