Woonmeij: stelt de huurders centraal

NIEUWS
03-03-2022

Visitatieperiode 2017-2020
Woonmeij is op 1 januari 2018 ontstaan uit een fusie tussen de woningbouwvereniging Wovesto (Sint-Oedenrode) en bouwvereniging Huis & Erf (Schijndel en Sint-Michielsgestel). Het jaar 2018 was voor Woonmeij logischerwijs als gevolg van de fusie een jaar van focus en het stellen van prioriteiten binnen de organisatie. Deze focus en prioriteiten waren met name gericht op de dienstverlening aan de klant. Het devies hierbij: “onze klanten moeten er zo min mogelijk van merken”. De visitatiecommissie vindt het een compliment waard dat ondanks dit intensieve jaar voor Woonmeij de reguliere werkzaamheden zijn doorgegaan.

Ook is vanaf 2018 duidelijk doorgepakt op de intensivering van de ketensamenwerking en zijn met collega-corporaties, gemeenten en huurdersbelangenorganisaties ten aanzien van de prestatieafspraken goede stappen gezet om te komen tot gezamenlijke, gedragen doelstellingen. Woonmeij is ook een naar buiten gerichte corporatie gebleven. Sterker nog, de corporatie heeft het aantal samenwerkingsverbanden met partijen in haar werkgebied flink vergroot. Dit onderstreept ook dat Woonmeij duidelijk beseft dat de opgaven niet alleen kunnen worden opgepakt, maar dat specifieke samenwerking met maatwerk nodig is.

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden beoordelen de prestaties van Woonmeij over de gehele breedte als ruim voldoende tot goed. Woonmeij is uitgegroeid tot een zeer gewaardeerde samenwerkingspartner waarmee toekomstige opgaven en uitdagingen kunnen worden aangepakt. Dit geldt voor zowel de gemeenten, als de HBW als ook de overige belanghebbenden. Ook op gebied van de volkshuisvestelijke thema’s zijn de belanghebbenden overwegend positief. Wel willen de belanghebbenden graag wat extra inzet van Woonmeij zien op het gebied van duurzaamheid. 

Uit de bestuurlijke reactie
Het lezen van de rapportage geeft veel herkenning. Het is mooi om complimenten te lezen op onderwerpen waar we als Woonmeij de goede dingen doen en de bevestiging dat we een belangrijke en prettige samenwerkingspartner zijn. Daarnaast geeft het visitatierapport ook een mooi compliment voor de geslaagde fusie naar Woonmeij. Mooi om hier op terug te kijken met het gevoel dat de fusie al weer zo lang geleden lijkt. Zowel de herkenbare en verhelderende positieve bevindingen, als de kritische kanttekeningen in het rapport, geven ons richting om weer een stapje te verbeteren komende jaren.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woonmeij

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen