Thuisvester: lef, duurzaam en samen

NIEUWS
02-02-2022

Visitatieperiode 2017-2020
Als er één ding opvalt uit alle gesprekken die de visitatiecommissie heeft gevoerd, is dat Thuisvester in transitie is en dat alle partijen dat herkennen en bovenal ook waarderen. Maar er speelde meer. Gedurende de eerste helft van de visitatieperiode was nog sprake van een tweehoofdig bestuur, vanaf oktober 2019 was er één directeur-bestuurder. Daarnaast wilde de organisatie van een meer op het vastgoed georiënteerde werkwijze naar één die gebaseerd is op samenwerking en een organisatie met gevoel voor wat er in de omgeving speelt. Ook werden per 1 januari 2019 bijna 2400 woningen van Woningstichting Geertruidenberg (WSG) overgenomen. Thuisvester toonde daarmee een grote solidariteit die in de sector ook gewaardeerd werd. Bij dat alles groeide de organisatie ook en stroomden veel nieuwe mensen binnen. Die verschillende vraagstukken konden elkaar versterken maar ook afremmen. Het werd voor Thuisvester gelukkig het eerste: het leek wel of de diverse puzzelstukjes netjes op hun plek kwamen.

Voor Thuisvester was deze visitatie dan ook van belang: is er sprake van een verschil ten opzichte van de vorige visitatie? Maar ook: is de organisatie gegroeid? En heeft Thuisvester impact door de ingezette verandering? Op alle vragen kan de huidige visitatiecommissie een volmondig “ja” geven. De commissie heeft ook grote waardering voor de transitie en de uitstraling daarvan op alle betrokkenen zowel intern als extern.

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden zijn zeer tevreden over de relatie met Thuisvester. Het contact met de medewerkers is prettig, er kunnen altijd afspraken gemaakt worden en er is een fijne samenwerking. Een prettige en open relatie. Op het gebied van communicatie valt op dat vooral de huurders minder positief zijn. Zij geven aan dat, zeker in het verleden, de communicatie vaak te laat was of er soms zelfs helemaal geen communicatie was. Dit beeld wordt door de gemeenten en overige belanghbbenden niet herkend. 

Uit de bestuurlijke reactie
Met plezier en waardering hebben we het visitatierapport doorgenomen. Er is veel herkenning bij de beschrijving van Thuisvester, veel waardering voor wat de medewerkers hebben gepresteerd, en gepaste trots bij de cijfers die daar uit voortvloeien. Het visitatierapport geeft ons een mooie reflectie als ook een waardevolle bevestiging.

Tegelijkertijd zien we in het rapport een nadrukkelijke aansporing om de ingezette beweging van Thuisvester naar een maatschappelijke netwerkpartner verder door te zetten, waarbij we samen met onze omgeving vanuit nieuwe netwerkverbanden de gezamenlijke opgaven op het gebied van wonen kunnen oppakken.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Thuisvester

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen