Dynhus: meedenkend en toegankelijk

NIEUWS
29-11-2021

Visitatieperiode 2016-2020
Dynhus is een per 1 januari 2021 ontstane fusiecorporatie. Per die datum zijn Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen, beide werkzaam in de regio Zuidwest Friesland, gefuseerd. Het beleidsvormingsproces is door de fusie wat minder handen en voeten gegeven dan mogelijk en wenselijk was. Niet dat er geen keuzes zijn en worden gemaakt, maar de professionaliteit van het sturingsen verantwoordingsproces kan omhoog. Die verdere professionalisering is ook van belang voor de slag om meer creativiteit in te brengen in de aanpak van beide grote opgaven waarvoor Dynhus zich gesteld ziet: de leefbaarheid met op de achtergrond de dreigende krimpproblematiek en de door de vergrijzing noodzakelijke transitie van de woningvoorraad inclusief de verduurzaming. Voor Dynhus is het daarbij de opgave om de financiële slagkracht te vertalen in meerwaarde voor de huurder. Er is sprake van een financieel gezonde corporatie die kan investeren en die ook wil investeren. Maar dan wel effectief en gericht op de oplossing van problemen. Deze pragmatische insteek wordt door de visitatiecommissie gewaardeerd. 

 class=

Van de belanghebbenden
Dynhus wordt door haar huurders, de beide betrokken gemeenten, de belanghebbenden uit de zorg en welzijnswereld en collega corporaties omschreven als meedenkend, toegankelijk, sociaal en kleinschalig. De huurdersorganisaties zijn tevreden
over hun betrokkenheid bij het beleid: er wordt goed geluisterd, zij worden in een vroeg stadium betrokken en er zijn voldoende mogelijkheden voor overleg en consultatie. Wel  vragen zij om meer aandacht voor de communicatie. Het meten van resultaten en het teruggeven daarvan kan beter: “neen is ook een antwoord”. Men wil heldere en duidelijke antwoorden en men wil meer en frequenter overleg. 

Uit de bestuurlijke reactie
Het is in de eerste plaats fijn en goed om te lezen dat de commissie constateert dat Dynhus tijdens het fusieproces gewoon door is gegaan met presteren op de thema’s beschikbaarheid, betaalbaarheid en verduurzaming. In de tweede plaats is het mooi om kennis te kunnen nemen van de waardering van de bijzondere inspanningen op het thema leefbaarheid. Dynhus laat zien goed de vraag van haar huurders te begrijpen.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Dynhus

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen