De Marken: ‘hoeder’ van de dorpen

NIEUWS
03-12-2021

Visitatieperiode 2017-2020
De Marken focust zich op de kleine dorpen rondom de stad Deventer en profileert zich als een echte dorpse corporatie die dicht bij haar huurders staat. Het kleinschalige, flexibele, de sterk sociale verbinding en maatwerk per dorp maakt dat de Marken een krachtige positie heeft. De Marken blijft kritisch kijken naar initiatieven die elkaar versterken in plaats van verzwakken. De uitdaging om dit te behouden zit hem met name in de continuïteit en als dat wegvalt, dan verliest men de kracht in de Kernen.

De afgelopen jaren is gebleken dat de schaalgrootte organisatorische kwetsbaarheden met zich meebrengt. De commissie is van oordeel dat er op dit moment geen aanleiding is om te fuseren. De Marken zoekt daarom naar mogelijkheden om de slagkracht en efficiëntie te vergroten. Een goede manier hiervoor is het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en het intensiveren van bestaande samenwerkingen. Om de uitdagingen uit het ondernemingsplan op te pakken, zoekt De Marken steeds vaker samenwerking met de huurder, de gemeente en collega-corporaties. Hier liggen nog kansen voor de toekomst.

 class=

Van de belanghebbenden
De Marken wordt door de belanghebbenden gezien als “de hoeder” van de dorpen voor wat betreft de leefbaarheid. De Marken heeft een luisterend oor voor de huurdersvereniging. De huurdersvereniging wordt gezien als een volwaardige partner en wordt actief betroken bij bijvoorbeeld het opstellen van beleidsmatige zaken. Bij het opstellen van integrale prestatieafspraken wordt de huurdersvereniging in het voortraject actief betrokken.
 

Uit de bestuurlijke reactie
De visitatiecommissie is van mening dat De Marken zich profileert als een echte dorpse corporatie die dicht bij haar huurder staat. Dit wordt in de gesprekken met de belanghebbenden ook herkend. Het is fijn om te lezen dat onze huurders en samenwerkingspartners onze inzet herkennen en waarderen. We zijn trots op de ontwikkeling die De Marken heeft doorgemaakt en op de resultaten die we bereikt hebben. We beschouwen dit als een stimulans om op deze wijze door te gaan.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Woonstichting de Marken

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen