Accolade: een waardevolle koers wil bewezen worden

NIEUWS
08-12-2021

Visitatieperiode 2017-2020
Accolade, een organisatie met een warm welkom, inspiratie, gloedvolle betogen, gedreven en enthousiaste mensen, betrokkenheid bij de doelgroepen. Ze is een stevige en gewaardeerde partner om mee samen te werken. Ze weet mensen en partijen te verbinden, zet zich in voor afspraken en zoekt zaken tot op de bodem uit. We hebben geconstateerd dat Accolade een koers neerzet die gedragen wordt door haar omgeving. We hebben ook gezien dat die koers weinig kaders biedt en weinig concreet is. Op zich is dat niet erg, maar ergens moet er een relatie zichtbaar zijn tussen koers en gewenste/behaalde resultaten. In het vervolg hierop zou Accolade wat strenger kunnen zijn om elkaar (intern en extern) te houden aan de afspraken, plannen en voornemens. 

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden van Accolade zijn unaniem tevreden over het presteren van de corporatie, maar hebben ook bijna allemaal verbeterpunten: sommigen wensen meer invloed op de inhoud, anderen willen eerder worden betrokken en een derde wil meer meegenomen worden in de achtergronden van de besluitvorming. De belanghebbenden zijn tevreden over het proces om te komen tot prestatieafspraken. De afspraken zelf kunnen in hun ogen meer concreet zijn. 
 

Uit de bestuurlijke reactie
De geleverde prestaties doen ons goed. Trots zijn wij op de in het rapport geconstateerde bevlogenheid en inspiratie die onze medewerkers laten zien, het grote sociale hart voor de huisvesting van doelgroepen die het nodig hebben, de open houding naar andere partijen en de hechte samenwerkingen. Ook zijn wij trots op de waardering die wij krijgen van onze belanghouders. Wij zien het rapport als een onderbouwde en treffende typering van ons werk en de stappen die zijn gezet en die nog te nemen zijn.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Accolade

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen