Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ komt op stoom

NIEUWS
21-09-2017

Nieuwe deelnemers experiment

Na Tiwos uit Tilburg en Zayaz uit Den Bosch gaan dit najaar nog meer corporaties van start met ‘hun’ visitatie-experiment. Het gaat daarbij om Woningstichting Leusden, Woningstichting Valburg uit Zetten (Gld), Tablis Wonen uit Sliedrecht. Ook BeterWonen IJsselmuiden sluit vermoedelijk op korte termijn bij de twee laatstgenoemden aan op basis van hetzelfde experimentvoorstel. Bij deze visitaties zijn twee visiterende bureaus betrokken, namelijk Pentascope en Cognitum. Daarnaast zijn nog enkele andere corporaties met een visiterend bureau bezig om hun experiment vorm te geven.

Inhoudelijke accenten

Het experiment Vernieuwing maatschappelijk gesprek, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN), is erop gericht de betrokkenheid van belanghebbenden bij visitatie verder te versterken en zo de toegevoegde waarde van visitatie voor woningcorporaties, belanghebbenden en samenleving te vergroten. In de lokale visitaties worden daarbij verschillende accenten gezet, zoals:

  • bijzondere aandacht voor de leefwereld en diversiteit van belanghebbenden van woningcorporaties (niet alleen hun officiële vertegenwoordigers),
  • beoordeling van de kracht van het lokale netwerk,
  • meer aansluiten bij de cyclus van lokale prestatieafspraken
  • verdieping van het maatschappelijke gesprek door het vooraf benoemen van thema’s en issues (door corporatie én belanghebbenden) die er lokaal echt toe doen
  • visitatie meer organiseren als participatief proces dan als momentopname
  • meer toekomstgericht door met belanghebbenden ook de verwachtingen voor de komende vier jaar te bespreken.

Waar mogelijk en zinvol wordt ook geprobeerd met minder werk en kosten een volwaardige visitatie uit te voeren, door gebruik te maken van beschikbare beoordelingen, het voorkomen van doublures en door het beperken van onderzoek.

Bouwstenen voor ontwikkeling van visitatie

De experimenten kunnen belangrijke bouwstenen opleveren voor de ontwikkeling van visitatie. Medio 2018 komen inzichten en lessen uit de experimenten beschikbaar. De ontwikkeling van visitatie is ook onderwerp van gesprek op het symposium ‘Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden’ dat SVWN op 27 september as. in Amersfoort organiseert.

Meer informatie over het visitatieexperiment is te vinden op www.visitaties.nl/experimenten.


Vraag het Claudia

Vraag versturen