Visitatie-experiment Haag Wonen draagt bij aan wederzijds begrip

NIEUWS
03-12-2022

Openheid en partnerschap, dat vormde een belangrijke motivatie voor Haag Wonen om enkele huurders uit te nodigen deel te nemen aan een visitatie-experiment.  Samen met visiterend bureau Ecorys werd een visitatie-experiment ingericht waarin twee belangstellende en betrokken huurders van begin tot einde actief konden participeren in de visitatie. Een visitatie-experiment met waardevolle opbrengsten en inzichten voor corporatie, huurders én visitatie.

Huurders visiteren mee

In een ‘reguliere’ visitatie is er al sprake van: de maatschappij komt als het ware op visite bij de corporatie. Die kerngedachte van een maatschappelijke visitatie maakten Haag Wonen en Ecorys letterlijk waar door enkele huurders van Haag Wonen mee te laten visiteren.

Peter Willemse, beleidsmedewerker bij Haag Wonen: “dat idee paste heel goed bij onze visie om de transparantie over ons functioneren te vergroten en de relatie met onze maatschappelijke partners, huurders voorop, te versterken. Wat ons betreft is dat echt gelukt!” Zo beaamt ook Corrie Sekreve, één van de mee-visiterende huurders: “we hebben een goede inbreng kunnen hebben in de gesprekken met andere partijen en de corporatie en visitatiecommissie hebben echt naar ons geluisterd. En doordat we een ‘kijkje in de keuken hebben kunnen nemen’ hebben we veel beter inzicht gekregen in de afwegingen en beslissingen van Haag Wonen bij bijvoorbeeld zoiets ogenschijnlijk simpels als investeren in dubbel glas, schimmel of bij een renovatie. Een tastbare opbrengst is ook dat Haag Wonen heeft toegezegd huurders waar mogelijk actief te betrekken, bijvoorbeeld door het organiseren van een rondrit of buurtwandeling.” Maarten Nieland en Robert Kievit van de visitatiecommissie van Ecorys lichten toe: “wat je ziet gebeuren is dat, doordat je visitatie naar de leefwereld brengt, huurders ook kennis kunnen nemen van de systeemwereld. De corporatie en visitatiecommissie worden direct in contact gebracht met het perspectief van huurders, de huurders met de corporatie. De belangrijkste opbrengst is dan wederzijds begrip”. Over één ding waren partijen het sowieso eens: dat visiteren veel rijker en leuker wordt als je niet alleen documenten bestudeert of gesprekken op kantoor voert: “we zijn met zijn allen op rondtoer geweest door de wijken en langs projecten. Op die (inter)actieve momenten ben je aan de hand van concrete situaties gewoon in gesprek met elkaar: een kwestie van ‘praatje-plaatje-daadje’.”

Dat huurders mee visiteerden werd, behalve in het visitatieproces, heel concreet zichtbaar in hun maatschappelijke reactie in het visitatierapport. Daarin geven de huurders aan hoe ze deze bijzondere visitatie hebben beleefd, met adviezen aan Haag Wonen en voor visitatie.

Ontwikkeling visitatie

In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie,  kunnen belanghebbenden zich uitspreken over hun corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie blijft ook in het visitatie-experiment van Haag Wonen en Ecorys recht overeind.

Maar het visitatie-experiment levert ook interessante inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. In bepaalde situaties en met aandacht voor het creëren van de goede condities kan het waardevol zijn om huurders mee te laten visiteren. Het vraagt een open en uitnodigende opstelling van de corporatie. Een redelijke basiskennis, belangstelling en betrokkenheid van huurders bij volkshuisvesting en corporaties; en voldoende tijd. Vervolgens, een kritisch-constructieve, lerende relatie tussen beide partijen. En, heel belangrijk, een visitatiecommissie met aandacht voor de positie en rolinvulling van huurders in visitatie, van voorbereiding tot en met maatschappelijke reactie.

Daarmee, zo geven partijen aan, moet mee-visiteren door huurders geen verplichting worden, maar vooral een aanbeveling.

Vervolg en informatie

In de nieuwe visitatiemethodiek die eerdaags wordt gepubliceerd, wordt o.m. ingezet op versterking van de positie en rol van huurders in visitatie en is er meer ruimte voor maatwerk in het visitatieproces. Bovendien is er de komende jaren extra aandacht voor huurdersparticipatie en -organisatie in visitatie, inclusief een nieuwe experimentronde op dit thema.

Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten. Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Haag Wonen en SVWN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Ecorys
Maarten Nieland of Robert Kievit
Tel. 06 50602950 /e-mail: maarten.nieland@ecorys.com of robert.kievit@ecorys.com

Haag Wonen
Peter Willemse
Tel. 070 2507222 / e-mail: p.willemse@haagwonen.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 030 7210780/ e-mail: info@visitaties.nl


Vraag het Claudia

Vraag versturen