Visitatie-experiment Domijn en Pentascope goed voorbeeld van ‘casusleren’

NIEUWS
23-01-2023

Die conclusie kan worden getrokken uit de experimentele visitatie van Domijn en Pentascope. Belanghebbenden én visitatiecommissie stellen vast dat Domijn, samen met haar partners, belangrijke maatschappelijke resultaten boekt. Met een andere werkwijze; en waarschijnlijk mede door die andere manier van werken.

Om dat te onderzoeken nam de corporatie uit Enschede en omgeving, samen met visiterend bureau Pentascope, deel aan de SVWN-visitatie-experimentronde ‘Rijker visiteren voor meer impact’. En helemaal in de geest van het werken van Domijn: onder de noemer ‘Ja tenzij: geen vinklijstjes maar doen wat nodig is’ kwam een andere visitatie tot stand die deed wat nodig was.

Visitatie die doet wat nodig is

Domijn is een lerende organisatie. Alleen al het gegeven dat de corporatie de vierjaarlijkse visitatieverplichting opnieuw aangreep om te experimenteren vormt daarvoor een sterke aanwijzing. Vier jaar geleden was er het verlangen om het maatschappelijk gesprek te versterken. Ditmaal wilde Domijn onderzoeken of haar andere manier van organiseren en werken tot betere maatschappelijke resultaten leidt en gewaardeerd wordt door haar belanghebbenden. Want Domijn doet het anders: ze werkt aan de opgaven vanuit de bedoeling en de geest van afspraken, met verantwoordelijkheden ‘laag’ in de organisatie, in nauwe samenwerking met professionals van maatschappelijke partners en intern in teams, sturend op soft controls …. allemaal om te doen wat nodig is.

Om te toetsen of die andere manier van werken ook daadwerkelijk waarde toevoegt en wordt gewaardeerd, ontwierp Domijn samen met Pentascope een andere manier van visiteren. Sleutel in die andere aanpak is visitatie aan de hand van goed gekozen, exemplarische en lerende projecten in plaats van de gebruikelijke prestatievelden. Deze vorm van ‘casusleren’ bleek een gouden greep. Met waardevolle extra opbrengsten: meer diepgang in gesprekken met directbetrokkenen bij de projecten; een brede(re) kijk op de corporatie door het grote aantal en de diversiteit van gesprekspartners; een sterke(re) verbinding van leef- en systeemwereld en van beleids- en uitvoeringspraktijk; meer gezamenlijk ‘maatschappelijk leren’ met partners; een grotere betrokkenheid van de gehele organisatie van Domijn; en, niet te vergeten, meer levendigheid en lol.

De visitatie maakte aannemelijk dat de andere manier van werken van Domijn extra waarde toevoegt en gewaardeerd wordt. Daarbij was er ook het inzicht dat die andere manier van werken soms meer tijd kost. De visitatie liet ook zien dat het best lastig is om outcome vast te stellen en deze toe te schrijven aan de eigen inzet of manier van werken.

Ontwikkeling visitatie

In iedere visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld.  Begeleid door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie, kunnen belanghebbenden zich uitspreken over de corporatie en kunnen corporaties daarmee verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie bleef ook in het visitatie-experiment van Domijn en Pentascope overeind.

Hoewel er in 2023 gewerkt gaat worden met een nieuwe visitatiemethodiek 7, levert het visitatie-experiment van Domijn en Pentascope alsnog waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Een aantal van die inzichten is bovendien al ‘geland’ in de nieuwe methodiek: meer werken vanuit opgaven, minder methodiek, meer leefwereld, meer gesprek, meer leren. En visitatie a.d.h.v. projecten – casusleren - blijft ‘onder voorwaarden’ ook binnen de nieuw methodiek waardevol en mogelijk.

Bovendien is experimenteren met visitatie sowieso een blijvertje. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Domijn en SVWN.

Vragen?

Voor vragen over de visitatie en het experiment kunt u contact opnemen met:

Pentascope
Germa Reivers
Tel. 06-20019340/E-mail: germa.reivers@pentascope.nl

Domijn
Frank Roerdinkholder
Tel. 053 2092209/E-mail: f.roerdinkholder@domijn.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 06 12742235//E-mail: info@visitaties.nl


Vraag het Claudia

Vraag versturen