TBV Wonen: eenheid in verscheidenheid

NIEUWS
29-09-2021

Visitatieperiode 2017-2020
TBV Wonen is een corporatie opererend in zeer diverse woonmilieus en begaan met een scala aan sociale vraagstukken. ‘Eenheid in verscheidenheid' is het kenmerk dat de visitatiecommissie verbindt aan het presteren van TBV Wonen. Eenheid in de zin van een consequente aanpak gericht op een hoog kwaliteitsniveau van de woningen en versterken van leefbaarheid, met daarbij veel ruimte voor bewoners voor eigen inbreng. Verscheidenheid vanwege de zeer grote verschillen in Tilburg zelf en met de omgeving ervan, waar TBV Wonen maatwerk voor levert. Een rode draad in de aanpak van al deze verschillende woonmilieus en sociale vraagstukken is dat TBV Wonen huidige en toekomstige bewoners veel inspraak geeft.

 class=

Van de belanghebbenden
De relatie en communicatie en de invloed op het beleid van de corporatie worden hoog beoordeeld. Men is content om TBV Wonen in de Tilburgse samenleving als partner te hebben en waarderen de mate van participatie. De belanghebbenden geven daarnaast aan dat TBV Wonen zich goed inzet voor de betaalbaarheid van de voorraad, woningen heeft weten op te leveren om de beschikbaarheid te vergroten en waarderen de toegenomen inzet op de leefbaarheid. Het verbeterpunt voor TBV Wonen richt zich met name op het intensiveren van de samenwerking op strategisch vlak met collega-corporaties en zorg- en welzijnspartijen.

Uit de bestuurlijke reactie
We zijn blij met de resultaten van de visitatie. De visitatiecommissie reikt ons een herkenbaar beeld aan, waar TBV Wonen goed bezig is en waar ruimte is voor verdere verbetering. In een roerige tijd hebben we ons staande weten te houden en zijn we ons blijven ontwikkelen. Ook zijn we trots dat de maatschappelijke prestaties van TBV Wonen over alle thema’s en vanuit verschillende belanghebbenden bovengemiddeld hoog zijn. Gelet op de maatschappelijke opgaven in onze wijken en dorpen, zijn we verder verheugd dat de samenwerking met onze partners wordt gezien en gewaardeerd.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van TBV Wonen

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen