Talis levert via regieteams belangrijke bijdrage in lokale netwerken rondom multiprobleemgezinnen

NIEUWS
17-02-2020

Met groot enthousiasme hebben Talis en Raeflex deelgenomen aan het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale netwerk’, een initiatief van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN). Vooruitlopend op de reguliere visitatie die begin 2020 plaatsvindt organiseerden zij de visitatiepilot ‘Multiprobleemgezinnen ondersteunen in lokale netwerken: de bijdrage van woningcorporatie Talis aan de regieteams gevisiteerd’. Daarin is op participatieve wijze onderzocht welke rol de woningcorporatie speelt in lokale netwerken en welke bijdrage ze daarmee levert aan het oplossen van vraagstukken van multiprobleemgezinnen. Behalve belangrijke inzichten voor Talis (en partners) leverde de pilot mooie bouwstenen op voor de ontwikkeling van visitatie.

Visitatie in de leefwereld van regieteams

Bestuursvoorzitter van Talis Walter Hamers en voorzitter van de visitatiecommissie Gerard van Bortel wijzen erop dat niet zozeer het lokale netwerk is onderzocht als wel de (bijdrage van de) corporatie in het netwerk. Dat is intensief en participatief gedaan, waarbij ditmaal niet zozeer het bestuurlijke netwerk is betrokken, beschouwd en bevraagd, maar dat van professionals in de leefwereld rondom multiprobleemgezinnen. Ten opzichte van een reguliere visitatie biedt dat een aanzienlijk meer verdiepend inzicht op over de ‘echte’ maatschappelijke praktijk waarin professionals hun werk doen: inzicht in het leven en de vraagstukken van multiprobleemgezinnen, in rollen, aanpakken en betekenis van professionals.

Walter Hamers: “een belangrijk inzicht over de bijdrage van Talis is de bevestiging van (het belang van) professionele autonomie van onze medewerkers in de regieteams. Ook de noodzakelijke werking van een krachtig ‘drang- en dwangkader’ bij het oppakken van sociaal maatschappelijk complexe casussen is zichtbaar geworden. En de hoofdconclusie kan niet anders zijn dan dat je bij dit type vraagstukken altijd met anderen moet samenwerken!”

Bouwstenen voor ontwikkeling visitatie

De visitatiepilot van Talis en Raeflex levert bovendien waardevolle inzichten op voor de verdere ontwikkeling van visitatie. Corporatie en visiterend bureau bevelen op basis van hun ervaringen in deze pilot aan om de benadering van ‘corporatie-in-lokale netwerken’ in combinatie met ‘observeren in de leefwereld op het niveau van professionals’ op te nemen in een toekomstige visitatie-aanpak. Immers, maatschappelijke waarde kun je als corporatie vooral in de samenwerking met andere competente en onbaatzuchtige keten- en netwerkpartners realiseren. Daarbij formuleren beide partijen wel enkele aandachtspunten: een afweging van opbrengsten tegenover inspanningen en kosten die daarbij moeten worden gemaakt, de instemming van keten- en netwerkpartners om hieraan een bijdrage te leveren, rekening houdend met gevoeligheden die op tafel kunnen komen én tot slot een competente visitatiecommissie die in staat is om in deze context (leefwereld, netwerk) te kunnen werken.

Vervolg

Momenteel worden bij andere corporaties de laatste lokale visitatiepilots afgerond en geëvalueerd. De uitkomsten van deze experimentele visitaties worden in de toekomst betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie. Een evaluatieverslag van de experimenten zal aankomend voorjaar verschijnen. Meer informatie over het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het visitatierapport van Talis, inclusief netwerkrapportage, wordt na afronding van de reguliere visitatie dit voorjaar gepubliceerd op de websites van Talis, Raeflex en van SVWN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Talis
Walter Hamers
Tel (024) 35 23 911

Raeflex
Alex Grashof of Gerard van Bortel
Tel (0318) 746600

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Astrid Blankenstein of Paul Doevendans 
(030) 7210780


Vraag het Claudia

Vraag versturen