Visitatie-experiment Woonkracht10 heeft impact op samenwerking

NIEUWS
11-10-2023

In lijn met de titel van haar ondernemingsplan ‘Samen radicaal doen wat nodig is’ nam woningcorporatie Woonkracht10, samen met visiterend bureau Cognitum, deel aan de SVWN-visitatie-experimentronde ‘Rijker visiteren voor meer impact’. Zes samenwerkingsverbanden hielden hun maatschappelijk functioneren tegen het licht, met belangrijke suggesties voor verbetering als uitkomst.

Samen radicaal doen wat nodig is

Het is de titel van het ondernemingsplan van Woonkracht10 dat in 2021 het levenslicht zag. Vanuit dat motto was het welhaast vanzelfsprekend dat de woningcorporatie uit de Drechtsteden samenwerking in haar visitatie centraal zou stellen. Samen met visiterend bureau Cognitum nam Woonkracht10 deel aan de SVWN-visitatie-experimentronde ‘Rijker visiteren voor meer impact’. En wat ze eigenlijk al lang wisten bij Woonkracht10 en haar partners, werd in de visitatie onderstreept: ‘samenwerking is samen werken!’.

De kracht van visitatie: leermoment voor samenwerking

Woonkracht10 kent en waardeert de kracht van visitatie al geruime tijd. En weet die ook te benutten. Ditmaal als leermoment voor samenwerking. Bovenop de ‘reguliere visitatie’ van de woningcorporatie werden zes samenwerkingsverbanden actief betrokken om hun functioneren tegen het licht te houden. Dat leverde tal van inzichten en verbetersuggesties op voor Woonkracht10 als samenwerkingspartner én voor de samenwerkingsverbanden, zoals:

  • het belang van het samen benoemen en regelmatig evalueren en actualiseren van de bedoeling van samenwerking en van ieders bijdrage daaraan. Dat lijkt misschien vanzelfsprekend, maar de hectische dagelijkse praktijk laat vaak anders zien;
  • de noodzaak om ook de uitvoeringspraktijk bij de samenwerking te betrekken. Daar gaat Woonkracht10 met partners de komende tijd extra aandacht aan schenken;
  • de waarde van het goede, openhartige gesprek als succesfactor voor samenwerking.

Vruchtbare samenwerking vraagt aandacht en inzet. De open en op samenwerking gerichte houding en inspanningen van Woonkracht10 worden door partners zeer gewaardeerd en terug gegeven.

Een experiment met lessen voor visitatie

Zoals visitatie lessen voor corporaties en partners kan opleveren, zo vormt een experiment steeds ook een mooi leermoment voor visitatie zelf. Ook ditmaal weer. Woonkracht10 en Cognitum geven SVWN vanuit hun experimentervaringen dan ook goede tips mee voor de ontwikkeling van visitatie, in het bijzonder voor de visitatie van netwerken.

Zo onderstrepen ze de waarde van een onafhankelijke en deskundige commissie en gespreksleider bij netwerkvisitatie. Daarbij gaat het enerzijds om de autoriteit die een visitatie(commissie) inbrengt en anderzijds om het vermogen om alle partijen uit te nodigen tot een openhartige bijdrage aan het gesprek in het belang van verbetering van de samenwerking.

Een andere succesvoorwaarde voor netwerkvisitatie betreft de echte, volwaardige betrokkenheid van de samenwerkingspartners. Of zoals Woonkracht10 dat noemt ‘echte aandacht’. In het geval van Woonkracht10 hielp het ontzettend dat Woonkracht10 als geloofwaardige samenwerkingspartner oprechte inspanningen deed om partijen persoonlijk uit te nodigen en goed te informeren over de bedoeling en werkwijze. Dat leidde in deze visitatie tot een grote en betrokken deelname, maar dat is absoluut geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt extra aandacht in de voorbereiding, van corporatie en visitatiecommissie.

Vervolg, met uitnodiging: experimenteer mee!

Met de evaluatie van dit experiment wordt de experimentronde ‘rijker visiteren met meer impact’ afgesloten. In een afzonderlijk nieuwsbericht wordt aandacht geschonken aan het verloop en de opbrengst van deze ronde. Overigens hebben inzichten uit deze experimentronde goeddeels al vertaling gekregen in de nieuwe visitatiemethodiek 7, alsmede in de contouren van een methodiek van netwerkvisitatie. Maar nieuwe visitatie-experimenten, in het bijzonder op de thema’s huurdersbetrokkenheid en netwerken, blijven de ontwikkeling van visitatie voeden.

Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Woonkracht10, Cognitum en SVWN.

Vragen?

Voor vragen over de visitatie en het experiment kunt u contact opnemen met:

Cognitum
Jan Haagsma
Tel. 06 53247519/E-mail: j.haagsma@cognitum.nl

Woonkracht10
Marcel Vlasblom
Tel. 078 6202000/E-mail: MarcelVlasblom@woonkracht10.nl

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 06 12742235/E-mail: info@visitaties.nl


Vraag het Claudia

Vraag versturen