Rijker visiteren werkt voor Vestia, Huurdersraad en visitatie

30-06-2022

In 2021 stond voor Vestia de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Een visitatie in lastige omstandigheden, in aanloop naar splitsing van de corporatie.

En juist in deze context gingen Vestia en visitatiebureau Raeflex de uitdaging van een visitatie-experiment aan met bijzondere kenmerken:

  • een toekomstgerichte benadering;
  • een grote betrokkenheid van de Huurdersraad Vestia;
  • een bondige, interactieve en toegankelijke rapportage.

Het resultaat: mooie bouwstenen voor de ontwikkeling van Vestia, haar relatie met de Huurdersraad en andere belanghebbenden én voor de ontwikkeling van visitatie.

Rijker proces en rapportage voor meer impact

In de visitatie springen er twee experimentele aspecten in het bijzonder uit:

  • de grote rol van de Huurdersraad in het proces;
  • de kernachtige rapportage.

 

Cees van der Harst, voorzitter van Huurdersraad Vestia, is zeer tevreden met de betrokkenheid bij deze visitatie: “We zijn vooraf goed geïnformeerd over de visitatie, in een enquête hebben we gespreksonderwerpen kunnen aandragen, we hebben een goed gesprek gehad met de visitatiecommissie, onze stevige maar constructieve kritiek kunnen formuleren en we zijn in de gelegenheid gesteld in een ‘maatschappelijke reactie’ belangrijke punten voor de ontwikkeling van Vestia mee te geven. Zo zijn we echt serieus genomen!” Ook Pieter Hooimeijer, voorzitter van de visitatiecommissie, is erg blij met de positie die de Huurdersraad in deze visitatie heeft gehad: “Zo zou het eigenlijk altijd moeten, vanwege de rijkere visitatie, maar ook vanuit het principe dat een corporatie ‘van en voor de huurders’ is. Overigens kan hierin nog meer gewonnen worden door ook individuele huurders meer ruimte te geven zich uit te spreken over de corporatie, bijvoorbeeld via panels of apps.” Paul Steinmann, projectleider visitatie van Vestia, (h)erkent de grote waarde van de betrokkenheid van de Huurdersraad in het visitatie-experiment, maar vraagt daarnaast aandacht voor de bondigheid van de rapportage: “We zijn van mening dat we met ‘deel A’ van de rapportage echt iets goeds hebben neergezet. Dat deel van het visitatierapport is compact, toegankelijk en goed leesbaar en dat is winst. Maar, als ik dan nog een wens mag uitspreken: het rendement van rapporteren zou nog veel groter worden als ‘deel B’ van het rapport grotendeels achterwege zou kunnen blijven…”.

Ontwikkeling visitatie

In een visitatie wordt het maatschappelijk presteren en functioneren van corporaties beoordeeld volgens een vaste methodiek. Begeleid door een onafhankelijke en deskundige visitatiecommissie,  kunnen belanghebbenden zich uitspreken over hun corporatie en kunnen corporaties daardoor verantwoording afleggen en leren hun prestaties te verbeteren. Die essentie blijft ook in het visitatie-experiment van Vestia en Raeflex recht overeind.

Maar het visitatie-experiment van Vestia en Raeflex levert, dankzij de bijzondere aanpak, ook waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Het goed geïnformeerd, betrokken en actief participeren van de Huurdersraad verrijkt het visitatieproces en geeft de uitkomsten meer kracht. Dat zou in iedere visitatie welkom kunnen zijn. De compacte rapportage versterkt de toegankelijkheid voor belangstellenden en bevordert daarmee in potentie een actief gebruik van de opgedane inzichten. Ook dat zou een ‘blijvertje’ in visitatie mogen zijn, waar mogelijk in combinatie met een afname van de hoeveelheid onderbouwende informatie en documentatie.

Vervolg en informatie

Momenteel vinden diverse lokale visitatie-experimenten plaats in het kader van ‘rijker visiteren’ en ‘netwerkvisitatie’. De ervaringen in deze experimenten worden het komend jaar geïnventariseerd en geëvalueerd en de uitkomsten ervan worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie.

Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.  

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van Vestia, SVWN  en van Raeflex.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Pieter Hooimeijer of Alex Grashof
Tel. 0318 – 746 600 | email: secretariaat@Raeflex.nl

 Vestia
Paul Steinmann
Tel. 088 – 1243766 | email: Paul.steinmann@vestia.nl

 Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Paul Doevendans of Claudia Siewers
Tel. 030 – 7210780 | email: info@visitaties.nl


Terug naar overzicht

Vraag het Claudia

Vraag versturen