Participerend visiteren in het netwerk werkt voor woCom

NIEUWS
27-06-2018

In 2017 stond voor de Zuidoost-Brabantse woningcorporatie woCom uit regio Helmond de vierjaarlijkse visitatie op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot woCom gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is gekeken  hoe de woningcorporatie met andere partijen in de praktijk samenwerkt om gezamenlijk resultaten te behalen. Het resultaat: mooie bouwstenen voor de ontwikkeling van zowel woCom en haar netwerk als voor visitatie.

Participerend visiteren in het netwerk
Het experiment heette participerend visiteren in het netwerk. De twee unieke elementen waren participeren, dat wil zeggen als toehoorder en observator deel te nemen aan vergaderingen, en het netwerk observeren, de samenwerking binnen netwerken te bekijken. Zo kreeg de visitatiecommissie een beeld uit de praktijk, hoe de corporatie met haar netwerkpartners in de bestuurlijke én uitvoeringspraktijk aan de slag was. Dat leverde een aanzienlijk scherper en getrouwer beeld van de corporatie op en van haar functioneren in diverse netwerken met onder meer huurders en gemeenten. “We hebben de visitatiecommissie uitgenodigd om letterlijk een kijkje te nemen in onze leefwereld.” vertelt Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder van woCom. “Het geeft de visitatie veel meer diepgang omdat cijfers en meningen echt getoetst en in hun context geplaats zijn. Dat motiveert enorm om met de aanbevelingen aan de slag te gaan.” Deze aanpak droeg bij aan de reflectie van partijen op hun plaats in en bijdrage aan het netwerk. Een bijzondere bijvangst bleken ook:

  • de grote betrokkenheid van medewerkers bij de visitatie en de trots van de eigen medewerkers over hun eigen werk;
  • door het meekijken in het netwerk krijgen de aanbevelingen van de commissie meer draagvlak omdat belanghouderszich er beter in herkennen.

Ontwikkeling visitatie
Het visitatie-experiment van woCom en Raeflex levert waardevolle inzichten op voor de ontwikkeling van visitatie. Het participeren van de visitatiecommissie in de dagelijkse praktijk biedt een beter zicht op het functioneren van de corporatie in combinatie met haar samenwerkingspartners (huurders, gemeenten, zorginstellingen). Het intensiever betrekken van het netwerk bij visitatie – reflecteren op de corporatie in het netwerk en het bespreken van de uitkomsten met netwerkpartijen – doet meer recht aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom het wonen. Een interessant vooruitzicht: van visitatie van de ‘corporatie in het netwerk’ naar visitatie ‘van het netwerk’.

Visitatie van woningcorporaties
In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, op de terreinen van de maatschappelijke opgaven, de ambities, het vermogen en de governance, volgens een vaste methodiek. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen hun prestaties verbeteren. Visitatie een keer per vier jaar is verplicht voor alle woningcorporaties.

Vervolg
Momenteel worden ervaringen in diverse lokale visitatie-experimenten geïnventariseerd en vinden evaluatiegesprekken plaats. De uitkomsten daarvan worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie. Woningcorporaties die in 2018 of begin 2019 gevisiteerd gaan worden kunnen nog meedoen aan het nieuwe visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk'. Meer informatie is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van woCom, SVWN  en van Raeflex.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Hein Albeda of Wilma de Water
(0318) 746600

woCom
Esther Struik of Mirjam Krawinkel
(0493) 497666

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland
Paul Doevendans of Jos Koffijberg
(030) 7210780


Vraag het Claudia

Vraag versturen