Netwerkvisitatie Woondiensten Enkhuizen brengt kracht van het lokale netwerk in beeld

NIEUWS
26-02-2019

In 2018 stond voor de Enkhuizense woningcorporatie Woondiensten Enkhuizen (WDE) visitatie[1] op het programma. Samen met visitatiebureau Raeflex besloot WDE gebruik te maken van de experimenteerruimte van de Stichting Visitaties Woningcorporaties Nederland (SVWN). Er is op een participerende wijze onderzocht hoe de woningcorporatie met andere lokale partijen in haar netwerk samenwerkt om maatschappelijke opbrengsten te realiseren. Het resultaat: mooie bouwstenen voor de ontwikkeling van zowel Woondiensten Enkhuizen en haar netwerk als visitatie.

Netwerkvisitatie in Enkhuizen
De visitatiepilot in Enkhuizen kreeg de naam ‘Wonen en welzijn van bijzondere doelgroepen: een netwerkvisitatie in Enkhuizen’ mee. Met de keuze van juist deze thematiek sloten corporatie en visiterend bureau aan bij het unieke karakter van de corporatie - door een personele unie onder de naam ‘Welwonen’ verbonden met het Welzijnswerk Enkhuizen.

Bovendien: door in deze visitatiepilot het lokale netwerk participerend te observeren heeft de visitatiecommissie meer inzicht gekregen in het functioneren en presteren van het netwerk van partijen die betrokken zijn bij het wonen en leven van bijzondere doelgroepen. Harry Draaisma, bestuurder van Woondiensten Enkhuizen: “Deze netwerkvisitatie en het bijbehorende visitatierapport doen meer recht aan de bijzondere prestaties van onze corporatie en het netwerk op het gebied van wonen en welzijn. Bovendien krijgen wij als corporatie, maar ook onze netwerkpartners, beter inzicht waar prestaties en onderlinge relaties nog verbeterd kunnen worden. Door de extra bijeenkomst met partijen na afloop van de visitatie zijn onze netwerkpartners daadwerkelijk betrokken bij het resultaat van de visitatie en zijn er al eerste afspraken gemaakt over hoe de netwerkpartijen met de resultaten verder willen gaan.”

Bouwstenen voor ontwikkeling visitatie
Het visitatie-experiment van Woondiensten Enkhuizen en Raeflex levert bovendien waardevolle inzichten op voor de verdere ontwikkeling van visitatie. Corporatie en visiterend bureau bevelen op basis van hun ervaringen in deze pilot aan om het ‘netwerk-element’ als vast onderdeel op te nemen in een toekomstige visitatie-aanpak. Immers, het is het (lokale) netwerk van partijen als geheel dat maatschappelijke waarde realiseert in plaats van alleen de corporatie. Het is daarbij wel belangrijk om verschillende partijen ook individueel recht te (blijven) doen in hun rol en bijdrage.

Vervolg
Momenteel wordt in diverse lokale visitatiepilots geëxperimenteerd met het verbinden van het lokale woonnetwerk met visitatie. De uitkomsten van deze experimentele visitaties worden in de toekomst betrokken bij de verdere ontwikkeling van visitatie. Meer informatie over het visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' is te vinden op https://www.visitaties.nl/experimenten.

Het rapport van de visitatiecommissie is te vinden op de websites van WDE, Raeflex en SVWN

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raeflex
Alex Grashof of Annet de Klerk
(0318) 746600

Woondiensten Enkhuizen
Harry Draaisma
(022) 8350530

Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)
Paul Doevendans of Jos Koffijberg
(030) 7210780

Voetnoot
[1] In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties van corporaties beoordeeld, bezien vanuit de maatschappelijke opgaven, de ambities van de corporatie, de inzet van het vermogen en de governance van maatschappelijk presteren, dit alles volgens een vaste methodiek. Corporaties leggen zo verantwoording af en kunnen daarbij leren hoe hun prestaties te verbeteren.

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen