Methodiek in ontwikkeling

NIEUWS
12-09-2022

Visitaties geven een beeld van maatschappelijke prestaties

De visitaties geven een beeld van de maatschappelijke prestaties van corporaties voor huurders en gemeenten en laat zien of de corporatie de goede dingen doet. SVWN vindt het belangrijk dat visitaties aanknopingspunten geven voor verantwoording, verbetering, ontwikkeling en samenwerking. Zo dragen visitaties bij aan maatschappelijk leren en aan beter wonen in Nederland.

De nieuwe methodiek biedt ruimte om met huurders en gemeenten in gesprek te gaan

SVWN streeft er voortdurend naar om een stelsel en een methodiek ten behoeve van de visitaties aan te bieden die aansluit bij de actuele omstandigheden in de samenleving. Daarnaast moet de methodiek ruimte geven aan de visiterende bureaus en de woningcorporaties om in gesprek te gaan met hun huurders, gemeenten en alle andere organisaties om de corporaties heen over samenwerking en ontwikkeling.

Op dit moment wordt er door veel mensen hard gewerkt om een methodiek te ontwikkelen die niet onderdoet voor 6.0 en tegelijkertijd teruggrijpt naar de bedoeling van visitaties bij woningcorporaties. Dit zal resulteren in methodiek 7 met als ondertitel ‘Samenwerken aan opgaven’, die begin 2023 gelanceerd wordt.

Met experimenten hebben we nieuwe vormen en benaderingen geprobeerd

In de afgelopen jaren heeft SVWN het mogelijk gemaakt om bij gebruik van methodiek 6.0 experimenten uit te voeren. Die gaven corporaties de mogelijkheid om samen met visiterende bureaus nieuwe benaderingen en vormen van visitaties uit te proberen. We startten de experimenten met Vernieuwing maatschappelijk gesprek, vervolgens gaven we ruimte aan De kracht van het lokale woonnetwerk. Sinds maart 2021 werd de mogelijkheid geboden mee te doen aan Rijker visiteren waarin we de kracht en de impact van de visitatie voor corporaties, huurders en gemeenten wilden vergroten. Vervolgens is in een experiment over Netwerkvisitatie samen met de wetenschap een waarderingskader ontwikkeld voor samenwerking binnen netwerken. De resultaten van alle experimenten worden gewogen en, waar succesvol gebleken, verwerkt in methodiek 7.

SVWN heeft een grootschalig onderzoek laten doen ter voorbereiding op de nieuwe methodiek

Om input van belanghebbenden en belangstellenden te ontvangen, heeft SVWN meerdere acties ondernomen. Zo werd de expertise van BMC ingeschakeld om een grootschalig onderzoek te doen naar de optimalisatie van maatschappelijke visitatie. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de gehouden synthetron-sessies onder huurders, ambtenaren, wethouders en bestuurders en medewerkers van woningcorporaties. Het verschenen onderzoeksrapport van BMC heeft de basis gelegd voor gesprekken met andere stakeholders van SVWN om tot deze vernieuwde methodiek te komen.

Er wordt met veel mensen over nagedacht

Uiteraard legt SVWN het concept van methodiek 7 voor aan de visitatiebureaus, de oprichters, het College van Deskundigen en de Raad van Toezicht. Zij hebben invloed op de totstandkoming van de nieuwe methodiek.

De nieuwe methodiek wordt verrassend

SVWN is ervan overtuigd dat methodiek 7 iedereen zal verrassen. De rapporten worden korter, het maatschappelijk presteren krijgt meer aandacht, de administratieve last wordt lichter én er wordt meer ruimte geboden aan de visiterende bureaus en aan de corporaties om de nadruk te leggen op wat zij belangrijk vinden.

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen