Impressieverslag inspiratiebijeenkomst Visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’, 5 april 2017

NIEUWS
18-04-2017

De Hooiberg in De Landgoederij te Bunnik vormde het aangename decor van de inspiratiebijeenkomst van het visitatie-experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ op woensdag 5 april 2017. Gedurende de lunch verzamelden de deelnemers zich voor wat een boeiende en levendige bijeenkomst zou blijken te zijn. Vele (oude) bekenden en nieuwe toetreders van acht woningcorporaties en vijf visiterende bureaus vormden, samen met een enthousiaste Toos Kloppenburg (lid van de Begeleidingscommissie) en de mensen van SVWN, een vitale en innovatieve visitatiegemeenschap. 

Jos Koffijberg, directeur-bestuurder van SVWN, opende de bijeenkomst met een hartelijk welkom, een introductie op visitatie en methodiek 5.0 en een schets van de achtergronden en context van het visitatie-experiment. Conclusie: visitatie is in ontwikkeling en die ontwikkeling verloopt langs diverse lijnen. 

Paul Doevendans, experimentbegeleider, gaf een korte introductie op het experiment en op het programma en nodigde René Scherpenisse, vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van het huidige visitatie-instrument én met Tiwos de eerste experimentdeelnemer, uit om zijn betrokkenheid bij visitatie te verwoorden. René memoreerde het voeren van het lokale gesprek met belanghebbenden over prestaties en het verhaal achter de prestaties als grote kracht van visitatie. Het visitatie-experiment van Tiwos zal daar vooral op inzetten: verdieping van dit gesprek met een breed gezelschap van belanghebbenden, waarbij visitatie meer van de leefwereld wordt. 

Vervolgens werden alle deelnemende organisaties uitgenodigd in pakweg één minuut hun ‘droom-experiment’ te beschrijven. Er volgen er vele. 

Daarna gingen de deelnemers aan de slag in vier groepen, met de uitnodiging om aanpakken voor te stellen die bouwstenen kunnen zijn voor visitatie-experimenten. Deze uitnodiging leidde tot geanimeerde en intensieve gesprekken.…

….. en tot mooie bouwstenen voor waardevolle experimenten….

Jos Koffijberg is blij met deze eerste oogst aan ideeën en bouwstenen. Hij voegt er graag nog de suggestie aan toe om belanghouders/belanghebbenden in de gelegenheid te stellen in het visitatieproces aan de voorkant meer mentaal eigenaarschap te geven en achteraf de bevoegdheid te geven (mentaal) décharge te verlenen. Dat zou ook kunnen worden georganiseerd door stakeholders vooraf in de gelegenheid te stellen de corporatie te typeren en kwesties in te brengen (bijvoorbeeld in een ‘maatschappelijke positionpaper’) en hen achteraf de mogelijkheid te bieden hun reflectie op de visitatie te verwoorden in een ‘maatschappelijke reactie’. 

Vervolgens is in vier groepen een uitwerking gegeven aan die experiment-ideeën waarvoor men de meeste belangstelling had. Per idee heeft men aandacht besteed aan de bedoeling/de beoogde opbrengst, wat is nieuw in de aanpak, hoe gaat het werken, wanneer is het een succes en wat zijn daarvoor de voorwaarden. Hier kwamen vier ideeën uit rondom de thema’s:

  1. Netwerk/keten(vitaliteit) in beeld en beoordeeld
  2. Breng de leefwereld in de visitatie (visitatie van systeemwereld naar (ook) leefwereld)
  3. Agendeer en bespreek de dilemma’s/thema’s die aan de orde zijn
  4. Slim voorwerk t.b.v. goed gesprek

De uitwerkingen van deze ideeën vormen niet de complete oogst. Er zijn veel ideeën en bouwstenen voor interessante experimenten naar voren gebracht, soms zelfs buiten de kaders van het experiment. Ook de eerder genoemde bouwstenen en ideeën kunnen worden benut bij het formuleren van een experimentvoorstel. SVWN zal op basis van deze oogst en geuite experimentwensen bezien hoe met experimenteerruimte om te gaan en daarover ook het gesprek voeren met de begeleidingscommissie van het experiment. Corporaties en bureaus zijn uitgenodigd samen een experimentvoorstel in te dienen. 

Wordt vervolgd!


Vraag het Claudia

Vraag versturen