Habeko Wonen: zeer betrokken actiegerichte corporatie

NIEUWS
19-08-2022

Visitatieperiode 2018-2021

Tijdens de huidige visitatie heeft de visitatiecommissie Habeko wonen leren kennen als een actiegerichte corporatie die zeer betrokken is bij de lokale samenleving en goed bekend is met de lokale opgaven. Uit de gesprekken met bestuur, RvC, management en enkele medewerkers kwam bovendien het beeld naar voren dat men zich graag inzet voor de volkshuisvesting in de dorpen waar Habeko wonen actief is omdat er een duidelijke binding wordt gevoeld. De visitatiecommissie vindt het mooi om te zien dat de inzet en het enthousiasme van de Habeko wonen worden erkend en gewaardeerd door de gesproken belanghebbenden. Zij waarderen Habeko wonen dan ook voor de samenwerking en de getoonde betrokkenheid. Habeko wonen wil ‘van de dorpen zijn’ en wat de belanghebbenden betreft maakt zij dit zeker waar.

 class=

Van de belanghebbenden
Over de volkshuisvestelijke prestaties van Habeko wonen zijn de belanghebbenden over het algemeen goed te spreken. Huurders en de gemeente zijn vooral te spreken over de prestaties die Habeko wonen levert als het om betaalbaarheid gaat. De belanghebbenden zijn ook tevreden over de relatie en communicatie en de invloed op het beleid van Habeko wonen. Door een aantal belanghebbenden wordt aangegeven dat de communicatie bij projecten die door derden worden uitgevoerd, verbetering behoeft. Voor de meeste belanghebbenden is van daadwerkelijke beleidsbeïnvloeding geen sprake, maar hun suggesties worden altijd serieus genomen.

Uit de bestuurlijke reactie
We hebben het visitatierapport met plezier gelezen en zijn trots op de resultaten die het het ‘team Habeko” heeft behaald. De commissie erkent en waardeert de stappen die we op elk van de onderscheiden onderdelen hebben gemaakt. De positieve waardering van onze belanghouders geeft ons het gevoel dat we nadrukkelijk van toegevoegde waarde zijn voor de dorpen waarin we actief zijn.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Habeko Wonen

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.

Vraag het Claudia

Vraag versturen