Experiment ‘Rijker visiteren met meer impact’ afgerond

NIEUWS
12-10-2023

In het voorjaar van 2021 heeft SVWN het initiatief genomen tot het visitatie-experiment ‘Rijker visiteren met meer impact’. Een opgestelde startnotitie en een levendige inspiratiebijeenkomst legden een stevig fundament voor 10 lokale visitatie-experimenten. Daarin gingen woningcorporaties, samen met hun belanghebbenden en partners, visitatiecommissies en SVWN met elkaar op zoek naar andere manieren van visiteren, in proces, werkwijzen en rapporteren. Nu het visitatie-experiment is afgerond en alle lokale experimenten geëvalueerd zijn, is de impact van Rijker visiteren overtuigend, zowel voor corporaties en hun omgeving als voor visitatie.

▶ evaluatie experiment 'Rijker visiteren met meer impact'


Vraag het Claudia

Vraag versturen