De Volmacht: een open en reflectieve corporatie

NIEUWS
04-09-2023

Visitatie 2023

De Volmacht is zich bewust van de uitdagingen en zet zich in voor een
evenwichtige woningvoorraad die voldoet aan de behoeften van de gemeenschap. Ze werken aan oplossingen om het aantal sociale huurwoningen te verhogen en tegelijkertijd rekening te houden met de vraag naar sociale koopwoningen. Financiële vraagstukken worden serieus genomen en er wordt gezocht naar manieren om de inkomsten en uitgaven in balans te brengen. Uit de position paper blijkt dat de corporatie een lerende organisatie is die de aanbevelingen oppakt en zorgt voor opvolging.

De brede raad van commissarissen kan kritische vragen stellen om keuzes te onderbouwen, maar de kwetsbaarheid van de organisatie kan niet zomaar worden opgelost. De grote uitdaging voor De Volmacht is hoe ze zich kan voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen, zoals de opvolging van het bestuur, duurzaamheidsvraagstukken en uitbreiding van de portefeuille. Maar de toenemende (beleids-) vragen die uit de nationale prestatieafspraken voortkomen. Dit zijn uitdagingen die De Volmacht niet alleen kan oplossen. Ze zal intensiever moeten samenwerken met andere corporaties en de gemeente. Met name de samenwerking met collega-corporaties
biedt mogelijkheden om de organisatie te versterken, terwijl De Volmacht toch haar zelfstandigheid kan behouden. De kracht van samenwerking zal De Volmacht helpen om stevig in het zadel te blijven zitten, klaar om de toekomst tegemoet te treden met een goed uitgeruste organisatie. 

▶ visitatierapport van De Volmacht

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen