Beter Wonen IJsselmuiden: om door een ringetje te halen

NIEUWS
08-05-2022

Visitatieperiode 2018-2021

Beter Wonen is een corporatie om door een ringetje te halen. Ze heeft heel veel, heel goed op orde. Het gaat van een leien dakje: alles is goed geregeld en ze volgt alles goed. Het is een kleine organisatie waar vooral doeners werken die zaken uiterst professioneel oppakken. Een voorbeeld daarvan is de interne en externe verantwoording waaraan veel aandacht wordt besteed en die er heel goed en toegankelijk uitziet. En behalve deze prestaties heeft ze ook haar eigen besturing uitstekend op orde. Ze heeft een ondernemingsplan, dat in het coronajaar 2020 met een jaar is verlengd, met daarin een aantal heldere, bij de opgaven aansluitende doelen. Dit plan wordt geconcretiseerd in een strategisch voorraad beleid. Als volgende stap zijn er jaarplannen met concrete voornemens, strak gekoppeld aan de ondernemingsplandoelen, het SVB en de jaarschijf met de prestatieafspraken voor dat jaar. Vervolgens wordt alles gevolgd in de quadrimesterrapportage en wordt per voornemen de voortgang bijgehouden en worden de resultaten geëvalueerd, met eventuele vervolgacties. Deze notities dienen als basis voor het jaarverslag. Daarmee is de PDCA-cyclus helemaal rond.

Dan kan je als visitatiecommissie eigenlijk niet veel anders doen dan een 10 uitdelen. Omdat we dat niet zo vaak doen, hadden we vragen als: “Kunnen we dat wel maken?”, “Blijven ze dan wel presteren?”. En ook vragen als: “Maar wat zouden ze dan nog meer moeten doen?” Op die laatstevraag hadden we bij sommige onderdelen geen antwoord, dus hebben we de stoute schoenen aangetrokken en en tien gegeven. Bij presteren naar Opgaven en ambities geven we nog een 10, namelijk voor de realisatie van de nieuwbouwopgave. Deze is in het rapport minder zichtbaar, maar op straat veel meer. De twee tienen zijn welverdiend! En we zijn ervan overtuigd dat het voor Beter Wonen eerder een stimulans is om ook op andere onderdelen naar een 10 te streven dan om verder op de lauweren te rusten.

 class=

Van de belanghebbenden
De belanghebbenden zijn in het algemeen zeer tevreden over de relatie en de communicatie met Beter Wonen. De huurders geven aan dat het in vergaderingen wel eens kan schuren, maar benadrukken dat wrijving zorgt voor glans. De overige partijen waarderen de korte lijnen met de corporatie. De gemeente geeft aan dat ze graag nog meer meegenomen wil worden in de dilemma’s en keuzes van de corporatie, zodat ze hierin actiever kan meedenken. De huurders denken zelf weinig invloed te hebben op het beleid, maar verwachten van zichzelf ook een actievere voorbereiding om op die manier een grotere bijdrage aan het beleid te kunnen leveren. 

Uit de bestuurlijke reactie
In de afgelopen 4 jaar heeft Beter Wonen veel opgaven succesvol opgepakt en/of afgerond. Het is mooi om in het visitatierapport te lezen, dat de wijze waarop dit gedaan is op waardering mag rekenen. Uiteindelijk resulteert dit in een visitatierapport met zeer hoge cijfers. En daar zijn we, ondanks dat we gewoon ons werk uitvoeren, trots op! In die zin is het fijn om in het visitatierapport te lezen dat dit herkend wordt met de tekst “Beter Wonen is een kleine organisatie waar vooral doeners werken die zaken uiterst professioneel oppakken”. Dat blijkt ook uit de reactie binnen de organisatie: “Mooi resultaat, fijn! Zullen we dan nu weer verder gaan?”

De verbeterpunten zijn “vooral aanmoedigingen om de glans te behouden en versterken”. Deze aanmoedigingen zijn voor ons herkenbaar. Zowel met de huurdersorganisatie als collega corporaties zijn we over een aantal van deze onderwerpen al in gesprek. Zo hebben we met regionale corporaties de opgave voor de komende jaren in beeld gebracht en welke middelen hier tegenover staan. De uitdaging is nu hoe we er gezamenlijk voor zorgen, dat deze opgave ook gerealiseerd wordt.

▶ visitatierapport en bestuurlijke reactie van Beter Wonen IJsselmuiden

Alle visitatierapporten zijn openbaar. Ze worden door de corporatie op de eigen website geplaatst en zijn tevens te vinden op https://www.visitaties.nl/visitatierapporten. Om recht te doen aan het resultaat van een intensieve periode van gesprekken en onderzoek, en om belangstellenden uit te nodigen kennis te nemen van de bevindingen van de visitatiecommissie en de bestuurlijke reactie van de gevisiteerde corporatie, geven wij enkele highlights van nieuw gepubliceerde rapporten weer in een kort nieuwsbericht. Deze berichten zijn natuurlijk per definitie veel te kort, maar zijn vooral bedoeld als uitnodiging om het rapport te lezen en de informatie daarin te benutten voor de toekomst.


Vraag het Claudia

Vraag versturen