Actualisatie onderzoek 'Corporaties in beeld' bevestigt positief beeld maatschappelijk presteren woningcorporaties

NIEUWS
19-05-2017

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit een analyse van 430 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van bijna alle corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over het presteren van de corporatie en over de relatie die zij met de corporatie hebben, al zijn huurders in het algemeen kritischer dan gemeenten en overige stakeholders. Veel corporaties hebben de interne besturing aanzienlijk verbeterd. Ook is er afgelopen jaren meer aandacht geweest voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en is vooral de manier waarop corporaties zich extern verantwoorden duidelijk verbeterd.

Deze conclusies trekt de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) uit een onderzoek naar de resultaten van alle visitaties die in de afgelopen jaren bij woningcorporaties zijn uitgevoerd. Het betreft een update van een eerder door RIGO Research en Advies uitgevoerd onderzoek (2016). De update bevestigt op hoofdlijnen de conclusies uit de eerdere analyse.

Vorig jaar, in februari 2016, rondde RIGO het rapport ‘Corporaties in beeld. Analyse visitaties woningcorporaties’ af. Daaruit bleek dat het analyseren van de visitatierapporten over een langere periode relevante informatie oplevert. Voor SVWN was dat aanleiding om de analyse in 2017 nogmaals uit te voeren, geactualiseerd met de resultaten van de 149 visitaties die zijn uitgevoerd ná het RIGO-onderzoek.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een combinatie van onderzoeksmethoden. Allereerst is een kwantitatieve analyse uitgevoerd van de cijfermatige scores, zowel van de eindperspectieven als de onderliggende scores. Ook is onderzocht of er voor sommige scores een verband bestaat met de grootteklasse (omvang bezit) van de corporatie. Daarnaast zijn de verbeterpunten uit de recensies van de visitatierapporten in 2016 geanalyseerd. Voor ieder perspectief uit de visitatiemethodiek is aangegeven wat volgens de visitatiecommissies de belangrijkste aandachtspunten zijn.


Vraag het Claudia

Vraag versturen