Oproep voor deelname aan nieuw visitatie-experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk' en uitnodiging voor inspiratiebijeenkomst op dinsdag 22 mei 2018

NIEUWS
03-04-2018

Als uw woningcorporatie in 2018 of begin 2019 gevisiteerd gaat worden heeft u mogelijk belangstelling voor deelname aan het experiment. Graag informeren we u over en betrekken we u bij het visitatie-experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’. 

 

Uitnodiging: kom naar de inspiratiebijeenkomst!

Als u inderdaad belangstelling heeft voor het experiment bent u van harte welkom bij een inspiratiebijeenkomst, waarin we met corporaties, visiterende bureaus, leden van de Begeleidingscommissie en met andere betrokkenen het experiment gaan verkennen en vormgeven.

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats op dinsdag 22 mei as., van 14.00 uur tot 17.00 uur, in de Ernst Sillem Hoeve, Soestdijkerweg 10-b, 3734 MH Den Dolder (routebeschrijving). Hieronder treft u informatie aan over hoe u zich kunt aanmelden.

 

Visitatie in ontwikkeling: experiment ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’

Visitatie is anno 2018 een erkend instrument van leren en verantwoorden. Maar zoals ieder instrument, behoeft ook visitatie voortdurend onderhoud en ontwikkeling om de toegevoegde waarde ervan voor corporaties en hun maatschappelijke partners te behouden en waar mogelijk te vergroten.

In het afgelopen jaar is de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) om die reden het experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ gestart, met deelname van tien corporaties en visiterende bureaus. In dit experiment zoeken we naar vergroting van de toegevoegde waarde van visitatie door verbreding en verdieping van het gesprek met belanghebbenden (huurders, gemeenten, andere lokale partijen) en een grotere betrokkenheid van die belanghebbenden in het visitatieproces. In de zomer van dit jaar zullen we dit experiment evalueren en afronden.

Een andere interessante ontwikkelrichting voor visitatie - en tevens een nieuwe weg voor maatschappelijk verantwoorden in bredere zin - betreft een versterkte oriëntatie op het lokale woonnetwerk. SVWN wil deze ontwikkellijn experimenteel, in de praktijk van visitaties, beproeven en vormgeven en start daarom het visitatie-experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’.

In een startnotitie ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’ zijn de achtergronden en het doel van dit nieuwe experiment, mogelijke experimentlijnen en de opzet van het experiment benoemd.

 

Inspiratiebijeenkomst 

Graag willen we het experiment een goede start geven met een inspiratiebijeenkomst, met deelname van belangstellende corporaties, visiterende bureaus en andere betrokkenen. De bijeenkomst heeft tot doel het experiment te voeden, te inspireren en belangstelling voor het experiment te werven. Om dat te realiseren stellen we het volgende voorlopige programma voor:

 

14.00 uur            welkom en opening

‘Nieuwe wegen voor maatschappelijk verantwoorden en leren: het lokale woonnetwerk in visitatie’

Jos Koffijberg, directeur-bestuurder SVWN, gaat in op de ontwikkeling van visitatie als instrument van maatschappelijk verantwoorden en leren

 

14.15 uur            het experiment ‘de kracht van het lokale woonnetwerk’

  • een netwerkbenadering in visitatie
  • eerste contouren van het experiment
  • betrokkenheid van gemeente en huurders in het experiment

Paul Doevendans, experimentbegeleider, leidt in en gaat in gesprek met de leden van de Begeleidingscommissie van het experiment

 

14.45 uur            inspiratiesessie, met:

  • uw ‘droom-experiment’ in één minuut
  • in gesprek over de netwerkbenadering in visitatie en benoemen bouwstenen voor mooie experimenten

                             

15.30 uur            pauze

 

15.45 uur            experimentsessie: eerste uitwerking van experimenten

  • combinaties van corporaties en visiterende bureaus werken concept-experimentvoorstellen uit
  • bespreken oogst, met reflectie Begeleidingscommissie en SVWN

 

16.45 uur            vervolg: naar experimentvoorstellen en start visitatie-experimenten

 

17.00 uur            afronding, met gelegenheid tot napraten                    

 

De bijeenkomst wordt begeleid door Paul Doevendans.

 

Deelnemen?

De bijeenkomst brengt partijen, woningcorporaties en visiterende bureaus in het bijzonder, bij elkaar en legt de basis voor een experiment en visitatie die voor u en uw partners extra de moeite waard is en aan de ontwikkeling van visitatie kan bijdragen.

U kunt uw belangstelling voor het visitatie-experiment en uw aanmelding voor de inspiratiebijeenkomst doorgeven via een e-mail aan info@visitaties.nl. Wij nodigen u uit in uw e-mail kort uw motivatie voor en eventueel ideeën over het experiment te vermelden.

Voor meer informatie over het experiment kunt u kennisnemen van de startnotitie, maar kunt u ook terecht bij Jos Koffijberg (jos.koffijberg@visitaties.nl, 030-7210780) of Paul Doevendans (paul.doevendans@visitaties.nl, 06 53925189).

 

 

 


Vraag het Claudia

Vraag versturen