Bezwaren & klachten

Bezwaren & klachten

Bent u het ergens niet mee eens? Dan is het goed te weten dat SVWN mogelijkheden biedt voor bezwaar, klacht of geschilbeslechting. 

Corporaties: geschil met visiterend bureau

In een visitatierapport geeft het uitvoerende bureau zijn bevindingen weer. In principe valt daar niet aan te tornen. Tenzij u het er pertinent mee oneens bent, of als u vindt dat een bureau de visitatie onjuist aanpakt en u zo onrecht aandoet. In dat geval kunt u uw geschil of klacht kenbaar maken bij SVWN, waarna wij uw melding – als neutrale derde – onderzoeken. Daar zijn overigens wel regels en kosten aan verbonden. Lees het na in de klachten- en geschillenregeling

Bureaus: bezwaar tegen beslissing SVWN

Verleent SVWN uw bureau geen accreditatie en vindt u dat onterecht? Dan is het goed om te weten dat onder meer de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van kracht is, die u mogelijkheden biedt bezwaar te maken. Daarna buigt een onafhankelijke bezwaarcommissie zich over de situatie. Dit verloopt via een strikte juridische procedure. Zo moet uw bezwaar door SVWN zijn ontvangen binnen zes weken na dagtekening van het besluit waartegen u bezwaar aantekent. De volledige werkwijze en alle voorwaarden staan nauwkeurig beschreven in het reglement bezwaarprocedure

College van voorzitters bezwaarcommissie

Als er een bezwaar wordt ingediend tegen een beslissing van de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland over de accreditatie van een bureau dat bij woningcorporaties visitaties wil uitvoeren, stelt SVWN een bezwaarcommissie in. Een lid van het College van voorzitters bezwaarcommissie zal dan als voorzitter van de bezwaarcommissie fungeren. De leden van het College zijn strikt onafhankelijk.

Het College van voorzitters bezwaarcommissie bestaat uit:

  • mr. dr. A.H. Lamers
  • mr. N. Voogd

Iedereen: klacht over gedrag SVWN

Vindt u dat SVWN als geheel of één van onze medewerkers u – of een ander – onbehoorlijk heeft behandeld? Spreek ons er dan vooral op aan. Komen we er samen niet goed genoeg uit? Dan kunt u schriftelijk een officiële klacht indienen. Hierna wordt uw klacht grondig onderzocht, dit resulteert in een onderbouwde schriftelijke reactie. Het indienen van een klacht verloopt volgens een vastgesteld proces, net als de afhandeling. De volledige procedure leest u in het reglement klachtprocedure.


Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Vraag het Claudia

Vraag versturen