Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie geeft zicht op de maatschappelijke prestaties van een corporatie, en hoe deze te verbeteren. Daar maakt uw gemeente elke vier jaar al met de corporatie prestatieafspraken over. Een visitatie geeft uw gemeente de gelegenheid tussentijds haar mening te geven, en voor u belangrijke onderwerpen op de agenda te zetten. En het levert kwalitatieve input voor wanneer u de prestatieafspraken gaat evalueren.

Ook de financiën en governance krijgen aandacht, in samenhang met onderzoeken van bijvoorbeeld de Aw en WSW. Dat maakt visitatie een krachtig instrument dat bijdraagt aan een betere leefomgeving.

Maatschappelijk belang

Is het maatschappelijk doel nog steeds leidend in het handelen van de corporatie? Hoe is de onderlinge relatie en communicatie met uw gemeente? Welke invloed heeft uw gemeente op het beleid? De visitatie levert veel aanknopingspunten om de onderlinge verstandhouding en de prestaties van de corporatie te verbeteren. De focus ligt daarbij op het maatschappelijk belang. Daarom hebben juist uw gemeente en de huurdersorganisatie een belangrijke inbreng.

Referentiekader

De visitatie zelf levert al veel op. Maar die resultaten worden nog waardevoller wanneer u ze vergelijkt met de visitaties van anderen. Bijvoorbeeld andere corporaties binnen uw gemeente, of vergelijkbare corporaties elders. Met zo’n referentiekader weet u precies waar deze corporatie voorop loopt, of waar juist potentiële winst ligt. Hier vindt u alle reeds verschenen visitatierapporten

Vergroten rendement

Een visitatie is ook een administratieve last, daar zijn we ons van bewust. Daarom investeert SVWN veel in de ontwikkeling van de visitatiemethodiek – zowel om de lasten te verlagen als om de opbrengsten te vergroten. Op lokaal niveau en op nationaal niveau, zodat elke visitatie bijdraagt aan een betere volkshuisvesting.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

In uw belang
  • Weet hoe de corporatie presteert
  • Vergelijk de situatie met andere corporaties
  • Verbeter de dialoog met de corporatie
  • Zet voor u belangrijke issues op de agenda

Bekijk de handreiking 'De gemeente en visitatie'

Vraag het Claudia

Vraag versturen