Waarom visitatie?

Waarom visitatie?

Een visitatie biedt uw huurdersorganisatie een kant en klaar instrument om de prestaties van de corporatie te beoordelen. Juist vanuit het perspectief van huurders. Een uitgelezen kans om voor u belangrijke verbeterpunten op de agenda te zetten.

Een corporatie is wettelijk verplicht haar prestaties publiek te verantwoorden via een visitatie. Een onafhankelijke derde onderzoekt hoe een corporatie haar primaire taken uitvoert, zoals huisvesting van bepaalde groepen, of woningverbetering. Ook de financiën en de interne organisatie worden beoordeeld.

Maatschappelijk belang

Hoe betrekt de corporatie uw huurdersorganisatie en de huurders bij haar beleid? Hoe duurzaam zijn de woningen, in welke staat, hoe betaalbaar? Wat doet ze aan verbetering van de leefbaarheid in de wijk? De visitatie levert veel aanknopingspunten om de prestaties van de corporatie te verbeteren. De focus ligt daarbij op de toegevoegde waarde voor de samenleving. Daarom hebben uw huurdersorganisatie en ook de gemeente een belangrijke inbreng.

Referentiekader

Het visitatierapport biedt inzicht in hoe de eigen corporatie het doet. Dat wordt nog waardevoller wanneer u de rapporten van andere corporaties ernaast legt. Zo kunt u uw situatie goed vergelijken, en precies op de voor u interessante issues. Dan weet u op welke punten uw corporatie het goed doet vergeleken met andere corporaties. En waar juist potentiële winst ligt.

Vergroten rendement

Een visitatie is ook een administratieve last, daar zijn we ons van bewust. Daarom investeert SVWN veel in de ontwikkeling van de visitatiemethodiek – zowel om de administratieve lasten te verlagen als om de opbrengsten te vergroten.

In uw belang
  • Weet hoe de corporatie presteert
  • Vergelijk uw situatie met huurders bij andere corporaties
  • Verbeter de dialoog met de corporatie
  • Zet voor u belangrijke issues op de agenda
Voorlichting voor huurders

Bekijk de handreiking 'visitatie en huurders'

 

Huurdersvoorlichting

Stevig in uw schoenen het visitatieproces beginnen? Dat kan. SVWN kan speciaal voor uw huurdersorganisatie een workshop organiseren. Dan leert u alle ins en outs van visitaties kennen. Vanuit uw oogpunt.

Meer over deze workshop >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen