Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Bij visitatie is een belangrijke rol weggelegd voor de raad van commissarissen. Zo bent u als raad betrokken bij de opdrachtverlening, maar ook in het natraject. De visitatiecommissie gaat met u in gesprek. En het visitatierapport biedt u straks veel informatie over het functioneren van de organisatie, ook zoals belanghebbenden dat ervaren. Daarom lichten we de specifieke rol van de raad van commissarissen hier verder toe.

Vooraf: de visitatie bevat geen onderwerpen meer die u ook al voor de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in kaart moet brengen. Die hebben wij geschrapt. Bovendien benutten we in de nieuwste methodiek – per 1 januari 2019 – nóg meer de prestatieafspraken die uw corporatie al maakte met gemeente en huurders. Zo sluiten visitaties praktisch aan bij de lokale praktijk.

Aanspreekbaar op uw maatschappelijke functie

Met een visitatie toont u aan het grote publiek – zoals dat ook in de zorg, de rechtspraak en het onderwijs gebeurt – dat de samenleving op uw corporatie kan vertrouwen. Als raad maakt u zich publiek aanspreekbaar op uw functioneren als toezichthouder. Een visitatie focust dan ook op de governance van de maatschappelijke prestaties (de Aw toetst andere governance-aspecten). Concreet onderzoekt de visitatiecommissie onder meer de visie die u heeft op de maatschappelijke taak van de corporatie in het licht van lokale opgaven en wensen. En hoe u daarover met de bestuurder in gesprek gaat, informatie verkrijgt uit de omgeving en dit betrekt in de besluitvorming.

Hoe kunt u zich voorbereiden op de visitatie?

  • Staat de visitatie voor de deur, dan is het van belang dat u met de bestuurder uw verwachtingen bespreekt. Bedenk ook alvast welke timing gewenst is, welke belanghebbenden te betrekken en hoe ze te informeren.
  • Bekijk onze interactieve brochure 'De commissaris en visitatie' of download de PDF.
  • Er zijn 5 bureaus die de visitatie mogen uitvoeren. Spreek samen met uw bestuurder af op welke criteria u selecteert.
  • Aan het begin van het visitatieproces schrijft uw bestuurder een position paper (zie ook Praktisch: 9 stappen). Dit wordt verstuurd naar uw stakeholders. We adviseren u toe te zien dat uw corporatie hierin adequaat wordt gepositioneerd. En toe te zien op de zorgvuldige communicatie met de juiste stakeholders.
  • De visitatiecommissie gaat ook met uw raad in gesprek. Bespreek met uw medecommissarissen wie daarbij betrokken zijn – liefst allemaal. Het verdient aanbeveling dat u zich voorbereidt zodat u weet waar de commissie u op beoordeelt (zie paragraaf 11.2 uit de methodiek 6.0).
  • U krijgt, samen met de bestuurder(s), het voorlopige rapport als eerste te zien. U mag niet tornen aan de bevindingen, maar kunt feitelijke onjuistheden wel corrigeren. En u stelt samen met de bestuurder een zienswijze of reactie op. Deze wordt samen met het rapport gepubliceerd en naar uw stakeholders verstuurd. Zorg daarom dat u in de zienswijze bestuurlijk reflecteert en kenbaar maakt hoe uw corporatie – en uw raad – de verbeterpunten oppakt.
  • Tot slot geeft het visitatierapport de corporatie een aantal verbeterpunten waarmee de bestuurder en u aan de slag kunnen. Verder biedt het rapport biedt u inzicht in de meningen en wensen van de belanghebbenden. Daarover kunt u met uw bestuurder het gesprek aangaan, maar u kunt die desgewenst ook zelf met de belanghebbenden bespreken.  Een uitgelezen kans om te werken aan maatschappelijke verantwoording.

Contact

Vragen of suggesties? We komen graag in contact.
030 - 7210780
info@visitaties.nl
Of laat een bericht achter.

Ervaringen van andere commissarissen

Nieuwsgierig hoe andere corporaties het aanpakken? Wilt u tips hoe u meer haalt uit een visitatie? Lees de reacties van diverse commissarissen bij best practices >>

Vraag het Claudia

Vraag versturen