Vacature voor twee leden van het College van Deskundigen

NIEUWS
22-02-2023

De organisatie
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) is in 2009 opgericht door Aedes, de Nederlandse Woonbond, de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als een initiatief van de sector. SVWN zorgt er met een goed functionerend visitatiestelsel voor dat woningcorporaties hun maatschappelijke prestaties kunnen verantwoorden en verbeteren. SVWN is in 2015 – op basis van de Woningwet art. 53a – door de minister aangewezen als de onafhankelijke instantie die visitatiebureaus in het stelsel accrediteert. Daarnaast ontwikkelt en beheert SVWN de visitatiemethodiek en wordt toegezien op de kwaliteit van de uitgevierde visitaties. SVWN wordt bekostigd uit bijdragen van de corporaties en visitatiebureaus en is gevestigd in Utrecht.

SVWN is op zoek naar 2 leden voor het college van deskundigen 
Bent u vakbekwaam op het gebied van governance en lokaal bestuur, of een expert in financiën en volkshuisvesting? Dan vragen wij u deze kennis en ervaring in te zetten voor de kwaliteit van de volkshuisvesting in Nederland.

Voor het College van Deskundigen zoekt SVWN twee nieuwe leden die het bestuur adviseren over de ontwikkeling en borging van de methodiek en kwaliteit van het visitatiestelsel van woningcorporaties. 

SVWN ontwikkelt, beheert en bewaakt het onafhankelijk stelsel van visitatie. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het publieke inzicht in de maatschappelijke prestaties van woningcorporaties en aan de optimalisering van die prestaties. 

Heeft u interesse? Lees het gehele profiel en reageer voor 17 maart aanstaande.


Vraag het Claudia

Vraag versturen